román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: t
találatok száma: 80


tabloul avocaţilor - ügyvédek jegyzéke


tabular - telekkönyvi


tăcerea legii - a törvény hallgatása, joghézag


tacit - hallgatólagos


tacită reconducţiune - (szerződés) hallgatólagos meghosszabbítása


tacită relocaţiune - a bérleti szerződés hallgatólagos meghosszabbítása


tăgada maternităţii - az anyaság megtagadása


tăgada paternităţii - az apaság megtagadása


tardiv - elkésett, megkésett


tardivitate - késedelem


taxă - illeték[magyarázat]


taxă de timbru - bélyegilleték


taxa pe valoarea adăugată - hozzáadott értékadó


tergiversa - 1. húz-halaszt, 2. elodáz, halogat


tergiversare - 1. huzavona, 2. elodázás, halogatás


teritorial - területi


teritorialitate - területiség


teritorialitatea legii - a törvény területi hatálya


termen - 1. határidő, 2. szakkifejezés, szakszó[magyarázat]


termen cert - meghatározott határidő[magyarázat]


termen cominatoriu - jogvesztéssel járó határidő


termen convenţional - megegyezéses határidő[magyarázat]


termen de acceptare - elfogadási határidő


termen de apel - a fellebbezés benyújtásának határideje, fellebbezési határidő


termen de decădere - jogvesztő határidő[magyarázat]


termen de garanţie - jótállási idő, szavatossági idő


termen de graţie - türelmi idő, kegyelmi idő, határidő-hosszabbítás, fizetési határidő meghosszabbítása


termen de graţie - fizetési haladék határideje, telejesítési haladék határideje[magyarázat]


termen de livrare - szállítási határidő


termen de plată - fizetési határidő, teljesítési határidő


termen de prescripţie extinctivă - elévülési határidő[magyarázat]


termen de recurs - a felfolyamodás benyújtásának határideje, felfolyamodási határidő


termen de valabilitate - érvényességi határidő


termen dilatoriu - halasztó hatályú határidő


termen extinctiv - feloldó határidő[magyarázat]


termen în cunoştinţa părţilor - a felek tudomására hozott határidő


termen incert - bizonytalan határidő[magyarázat]


termen legal - törvényes határidő[magyarázat]


termen peremtoriu - jogvesztő határidő


termen procedural - eljárási határidő, perjogi határidő


termen suspensiv - felfüggesztő határidő[magyarázat]


termen tacit - hallgatólagos határidő[magyarázat]


termen voluntar - önkéntesen meghatározott határidő[magyarázat]


terţă persoană - harmadik személy[magyarázat]


testament - végrendelet


testament autentic - közvégrendelet, hitelesített végrendelet


testament conjunctiv - összevont végrendelet[magyarázat]


testament mistic - titkos végrendelet


testament olograf - saját kezűleg írt végrendelet


timbru fiscal - adóbélyeg


timbru judiciar - igazságügyi bélyeg


titlu - 1. cím, 2. címlet, 3. (jog)cím, 4. igény, 5. értékpapír, 6. rang


titlu de credit - hitellevél


titlu de stat - állampapír


titlu de valoare - értékpapír


titlu executor - végrehajtható jogcím


titlu gratuit - ingyenes jogcím


titlu oneros - visszterhes jogcím


titlu valabil - érvényes jogcím


titular - 1. jogosult, 2. állás viselője, betöltője, 3. kinevezett, tényleges, 4. címzett, címzetes


trafic de influență - befolyással üzérkedés


trăgător - 1. váltókibocsátó, 2. intézvényező, utalványozó


trage - kibocsát (váltót)


trage la răspundere - felelősségre von


tranzacţie - 1. egyezség, egyezmény, megállapodás, 2. peregyezség


tras - intézvényezett (váltó)


trasare - 1. (váltó)intézvényezés, váltóutalványozás, 2. megjelölés, kijelölés


tratat - szerződés


trezorerie - kincstár, államkincstár


tribunal - törvényszék


tribunal comercial - kereskedelmi törvényszék


tribunal militar - katonai törvényszék


Tribunalul Suprem - Legfelső Törvényszék (1989 előtt)


trimitere în judecată - vád alá helyezés, bíróság elé állítás


trimitere în posesiune - birtokbahelyezés[magyarázat]


trust - tröszt[magyarázat]


tulbura - 1. háborít, háborgat, 2. zavar


tutelă - gyámság[magyarázat]


tutelă administrativă - közigazgatási gyámság[magyarázat]


tutore - gyám[magyarázat]