román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: s
találatok száma: 101


sală de consiliu - tanácsterem[magyarázat]


sarcină - teher[magyarázat]


sarcina probaţiunii -
Lásd még: sarcina probei


sarcina probei - a bizonyítás terhe, bizonyítási teher


scadent - 1. esedékes, 2. lejárt


scadenţă - 1. esedékesség, 2. lejárat


scop imediat - közvetlen cél[magyarázat]


scop lucrativ - hasznot hajtó cél


scop mediat - közvetett cél[magyarázat]


scutit de taxe - illetékmentes, díjmentes


sechestru - 1. lefoglalás, foglalás, 2. zárlat, zár alá helyezés


sechestru asigurător - biztosító foglalás


sechestru judiciar - igazságszolgáltatási foglalás


secretar de stat - államtitkár


securitate juridică - jogbiztonság


securitate socială - társadalombiztosítás


şedinţă extraordinară - rendkívüli ülés


şedinţă ordinară - rendes ülés


şedinţă publică - nyilvános ülés


şedinţă secretă - zárt ülés, titkos ülés


sediu - székhely[magyarázat]


sediu principal - központi székhely


sediu secundar - másodlagos székhely


sentinţă - ítélet[magyarázat]


separarea puterilor în stat - államhatalmi ágak elválasztása


serviciu public - 1. közszolgálat, 2. közszolgáltatás


servitute - szolgalom[magyarázat]


servitute de trecere - átjárási szolgalom, útszolgalom[magyarázat]


servitute de vedere - kilátási szolgalom


servitute discontinuă - időleges szolgalom


servitute legală - törvényes szolgalom


servitute naturală - természetes szolgalom


servitute negativă - nemleges szolgalom


servitute pozitivă - cselekvésre kötelező szolgalom


servitute rurală - külteleki szolgalom


servitute urbană - beltelki szolgalom


servitutea izvorului - vízhasználati szolgalom, vízvételi szolgalom, forrásszolgalom[magyarázat]


servitutea scurgerii apelor - vízlefolyás szolgalma[magyarázat]


servitutea streşinii - ereszszolgalom[magyarázat]


sesizarea instanţei - az igazságszolgáltatás értesítése, megkeresése, az igazságszolgáltatási eljárás megindítására irányuló kérelem


sezinar - szezinárius.[magyarázat]


simulaţie - színlelés[magyarázat]


simultan - együttes, egy időben történő


sinalagmatic - kétoldalú


sindicat - szakszervezet


sistem de drept - jogrendszer


societate - 1. társaság, 2. társadalom


societate anonimă - részvénytársaság[magyarázat]
Lásd még: societate pe acţiuni.


societate comercială - kereskedelmi társaság


societate cu răspundere limitată - korlátolt felelősségű társaság


societate în comandită pe acţiuni - betéti részvénytársaság


societate în comandită simplă - egyszerű betéti társaság


societate în nume colectiv - közkereseti társaság


societate leonină - oroszlántársaság[magyarázat]


societate pe acţiuni - részvénytársaság


solemn - 1. ünnepélyes, 2. alakiságokhoz kötött


solidaritate - 1. egyetemlegesség, 2. szolidaritás


solvens - adós


somaţie de executare - végrehajtási felszólítás


somaţie de plată - fizetési felszólítás, fizetési meghagyás.[magyarázat]


soţ supravieţuitor - túlélő házastárs


specialitatea capacităţii de folosinţă - jogképesség szakosítása[magyarázat]


specimen de semnătură - aláírás minta, aláírási címpéldány


ştampila - bélyegez, lepecsétel


ştampilă - bélyegző, pecsét


stânjen - öl (mértékegység)


stânjen pătrat - négyzetöl (3,60 m2)


stare - 1. helyzet, 2. állapot, 3. (társadalmi) rend


stare civilă - személyi állapot, családi állapot[magyarázat]


stipulaţia pentru altul - más érdekében való kikötés, más javára történő kikötés[magyarázat]
Lásd még: relativitatea efectelor actelor juridice civile


stipulaţie - (szerződési) kikötés


strămutare - áthelyezés


subiect - alany


subiect de drept - jogalany[magyarázat]


subînchiria - albérletbe ad, albérletbe vesz


subînchiriere - albérletbe adás, albérletbe vétel


sublocatar - albérlő


subprefect - alprefektus


subscripţie publică de acţiuni - nyilvános részvényjegyzés


subsidiaritate - szubszidiaritás[magyarázat]


substituţie fideicomisară - hitbizományi helyettesítés


substituţie vulgară - (örökös) helyettesítés


succesiune - 1. örökség, hagyaték, 2. öröklés


succesiune legală - törvényi öröklés (végrendelet nélküli öröklés)


succesiv - 1. egymást követelő, 2. fokozatos, 3. folyamatos


succesor - 1. örökös, 2. (jog)utód


succesor cu titlu particular - sajátos című örökös, sajátos című jogutód[magyarázat]


succesor cu titlu universal - egyetemes című örökös, egyetemes című jogutód[magyarázat]


succesor universal - egyetemes örökös, egyetemes jogutód[magyarázat]


succesoral - 1. hagyatéki, 2. örökösödési


sucursală - fióktelep, fiók


sui generis - egyedi természetű, sajátos, valamire jellemző


sultă - (pénzbeli) pótlás, kiegészítés, megváltás[magyarázat]


superarbitru - döntőbíró, felülvizsgáló döntőbíró


superficie - felülépítményi jog


supraasigurare - felülbiztosítás


suspenda - felfüggeszt


suspendarea cursului prescripţiei extinctive - az elévülés folyásának felfüggesztése[magyarázat]


suspensiv - 1. felfüggesztő, 2. halasztó


susţinerea acţiunii - a kereset fenntartása


susţinerea apelului - a fellebbezés fenntartása