román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: r
találatok száma: 52


radia - töröl


ramură de drept - jogág, jogágazat


raport de cauzalitate - okozati összefüggés


raport de serviciu - szolgálati viszony


raport juridic - jogviszony.


raport juridic civil - polgári jogviszony[magyarázat]


raport juridic civil nepatrimonial - nem vagyoni polgári jogviszony[magyarázat]


raport juridic civil patromonial - vagyoni polgári jogviszony[magyarázat]


raportul donaţiilor la masa succesorală - az adományok beszámítása a hagyatéki vagyonba


raportulul liberalităţilor - az ingyenes juttatások beszámítása


răspundere delictuală - deliktuális felelősség[magyarázat]


răspundere obiectivă - objektív felelősség, vétkesség nélküli felelősség


răspundere obiectivă - objektív felelősség[magyarázat]


răspundere solidară - egyetemleges felelősség[magyarázat]


ratificare - jóváhagyás[magyarázat]


rea-credinţă - rosszhiszem, rosszhiszeműség, rosszakarat


real - 1. dologi, dologbeli, 2. valóságos, való, reális


recipisă - átvételi elismervény


reciprocitate - kölcsönösség, viszonosság


reclamant - felperes[magyarázat]


recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie - azon jog elismerése, amelyre vonatkozóan a keresti jog elévül[magyarázat]


recurent - felfolyamodó (fél)


recurs - felfolyamodás[magyarázat]


recuza - kizár


redevenţă - jogdíj[magyarázat]


reducţiune - leszállítás, csökkentés[magyarázat]


reducţiunea liberalităţilor - az ingyenes juttatások csökkentése


regie autonomă - önálló gazdálkodás


regim juridic - jogállás, joghelyzet[magyarázat]


regiune de dezvoltare economică - gazdasági fejlesztési régió


regulament de funcţionare - működési szabályzat


regulator de competenţă - hatásköri ütközés rendezése


remiterea de datorie - a tartozás elengedése


rentă viageră - életjáradék


reorganizarea persoanelor juridice - a jogi személyek újjászervezése[magyarázat]


reprezentare - képviselet[magyarázat]


reprezentare legală - törvényes képviselet[magyarázat]


republicare - újraközzététel, újraközlés[magyarázat]


repune pe rol - (a tárgyalást) újra napirendre tűzi


repunere în situaţia anterioară - az előző helyzetbe való visszahelyezés[magyarázat]


repunere în termen - határidőbe való visszahelyezés[magyarázat]


reşedinţă - tartózkodási hely, másodlagos lakhely[magyarázat]
Lásd még: domiciliu


respingerea acţiunii - a kereset elutasítása


restituire integrală - teljes visszaállítás, az eredeti állapot visszaállítása


retract litigios - perbeli visszavonás[magyarázat]


retroactivitatea efectelor nulităţii - a semmisség visszaható ereje[magyarázat]


revendicare - 1. visszakövetelés, 2. igénylés


revizuire - perújítás, perújrafelvétel.[magyarázat]


revocare - visszavoná[magyarázat]


rezervă succesorală - örökségi kötelesrész


reziliere - felbontás[magyarázat]
Lásd még: rezoluţiune


rezoluţiune - felbontás[magyarázat]
Lásd még: reziliere