román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: p
találatok száma: 91


pârât - alperes


partaj - vagyonmegosztás


parte de interes - érdekeltségi rész[magyarázat]


parte socială - társasági rész[magyarázat]


părţile actului juridic civil - a polgári jogügylet felei[magyarázat]


peremptoriu - döntő, cáfolhatatlan
Lásd még: excepţie peremptorie, termen peremptoriu.


perimare - perelévülés


persoană fizică - fizikai személy[magyarázat]


persoană fizică autorizată - engedélyezett természetes személy (gazdasági tevékenység végzésére engedélyezett természetes személy)


persoană impozabilă - adóalany[magyarázat]


persoană juridică - jogi személy[magyarázat]


personalitate juridică - jogi személyiség


plată nedatorată - tartozatlan fizetés


poprire - letiltás


posesie - 1. birtoklás, 2. birtok[magyarázat]


posesie clandestină - titkos birtoklás


posesie continuă - folytonos birtoklás, megszakítatlan birtoklás


posesie de bună-credinţă - jóhiszemű birtoklás


posesie de rea-credinţă - rosszhiszemű birtoklás


posesie de stat - tényleges családjogi helyzet, személyi státus, személyi jogállapot[magyarázat]


posesie discontinuă - nem folytonos birtoklás, megszakított birtoklás


posesie neîntreruptă - folytonos birtoklás, megszakítatlan birtoklás


posesie netulburată - háborítatlan birtoklás, békés birtoklás


posesie precară - szívességen alapuló birtoklás


posesie tulburată - megzavart birtoklás


posesie utilă - megfelelő (jogos) birtoklás


posesor - birtokos[magyarázat]


potestativ - akarattól függő
Lásd még: condiţie potestativă, obligaţie potestativă.


preaviz - felmondási értesítés, előzetes értesítés


preempţiune - elővásárlási jog


prejudiciu - kár, károsodás, sérelem


prenume - keresztnév[magyarázat]


prescripţie achizitivă - elbirtoklás
Lásd még: uzucapiune


prescripţie extinctivă - elévülés[magyarázat]


prescris - elévült


prezumţie - vélelem[magyarázat]


prezumţie legală - törvényes vélelem[magyarázat]


prezumţie legală absolută (irefragabilă) - abszolút törvényes vélelem, megdönthetetlen törvényes vélelem, praesumptio iuris et de iure[magyarázat]


prezumţie legală relativă - relatív törvényes vélelem, praesumptio iuris tantum[magyarázat]


prezumţie simplă - egyszerű vélelem[magyarázat]


primă instanţă - elsőfokú bírói hatóság


prima zi de înfăţişare - első tárgyalási nap


principiu - elv, alapelv[magyarázat]


principiul contradictorialităţii - kontradiktorialitás elve, a tárgyalás (érvelés és ellenérvelés kifejtésének) elve.[magyarázat]


principiul disponibilităţii - rendelkezés elve[magyarázat]


privilegiu - kiváltság, előjog


probă - bizonyíték, bizonyító eszköz[magyarázat]


probă admisibilă - megengedett bizonyíték, megengedhető bizonyíték


probă concludentă - döntő bizonyíték, az ügy érdemére vonatkozó bizonyíték, az ügy ismeretlen elemeire vonatkozó bizonyíték


probă directă - közvetlen bizonyíték


probă inadmisibilă - megengedhetetlen bizonyíték


probă indirectă - közvetett bizonyíték


probă pertinentă - a kérdéses dologgal/esettel összefüggő bizonyíték


probă pertinentă - az üggyel kapcsolatos bizonyíték, az ügyre vonatkozó bizonyíték


probă preconstituită - előre elkészített bizonyíték


probă scrisă - írásbeli bizonyítékű


probă testimonială - tanúbizonyíték


probaţiune diabolică - „ördögi bizonyítás”, ördöngös bizonyítás[magyarázat]


procedură simplificată - egyszerűsített eljárás[magyarázat]


procedură specială - különleges eljárás[magyarázat]


proces-verbal - jegyzőkönyv


procură - meghatalmazás (irat)


procură autentică - közokirati formájú meghatalmazás


procură generală - általános meghatalmazás


procură specială - különleges meghatalmazás


profit - nyereség, haszon


promisiune pentru altul - más nevében tett ígéret[magyarázat]


pronunţa - 1. kimond, 2. kihirdet (határozatot)


pronunţare - 1. kihirdetés, 2. kimondás


proprietar - tulajdonos


proprietate - tulajdon


proprietate comună - közös tulajdon


proprietate comună în devălmăşie - osztatlan közös tulajdon, vagyonközösség


proprietate comună pe cote-părţi - közös résztulajdon[magyarázat]


proprietate în indiviziune - osztatlan közös tulajdon


proprietate intelectuală - szellemi tulajdon


proprietate nudă - puszta tulajdon[magyarázat]


proprietate privată - magántulajdon


proprietate publică - köztulajdon


proprietate tabulară - telekkönyvi tulajdon


prorogare de competenţă - hatáskör kiterjesztése, illetékessék kiterjesztése


prorogare de termen - határidő meghosszabbítása


protestul cambiei - a váltó megóvása, váltóóvás


pseudonim - álnév[magyarázat]


Publicitate - 1. nyilvánosság, 2. reklám


punere în întârziere - késedelembe helyezés


punere în posesie - birtokba helyezés


putere discreţională - saját belátás szerinti hatalom, teljes hatalom.


putere judecătorească - bírói hatalom[magyarázat]


puterea de lucru judecat - ítélt dolog jogereje, ítélt dolog hatálya.


puterea obligatorie a actului juridic civil - a polgári jogügylet kötelező ereje[magyarázat]