román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: i
találatok száma: 68


ieşire din indiviziune - a (vagyon)közösség megszüntetése
Lásd még: împărţeala moştenirii


îmbogăţire fără justă cauză - jogalap nélküli gazdagodás[magyarázat]


imobil grevat - megterhelt ingatlan


imobil prin destinaţie - rendeltetése szerinti ingalan
Lásd még: bunuri imobile prin destinaţie


imobil prin natură - természeténél fogva ingatlan dolog


imobiliar - ingatlan


împărţeala de ascendent - felmenő által gyakorolt felosztás[magyarázat]


împărţeala succesiunii - örökség felosztása[magyarázat]


imperativ - imperatív, kényszerítő, kötelező


impozit - adó


imprescriptibil - el nem évülő, elévületlen


împrumut - kölcsön[magyarázat]


imputarea liberalităţilor - ingyenes juttatások beszámítása[magyarázat]


împuternicit - meghatalmazott, megbízott


inalienabil - elidegeníthetetlen


inalienabilitate - elidegeníthetetlenség


înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Legfőbb Semmítő– és Ítélőszék[magyarázat]


incapacitate - cselekvőképtelenség[magyarázat]


incapacitate de exerciţiu - cselekvőképesség hiánya


incapacitate succesorală - öröklési képesség hiánya.[magyarázat]


incapacităţi speciale în materie de liberalităţi - ingyenes juttatások útján történő rendelkezési képesség hiánya[magyarázat]


început de dovadă scrisă - kezdeti írásbeli bizonyíték[magyarázat]


încheiere - végzés[magyarázat]


încheiere interlocutorie - közbenszóló végzés


încheiere premergătoare - előzetes végzés


incompatibilitate - összeférhetetlenség[magyarázat]


independenţă judecătorească - bírói függetlenség[magyarázat]


indiviz - osztatlan


indivizibilitate - oszthatatlanság, megoszthatatlanság, feloszthatatlanság


indiviziune - osztatlan közös (tulajdon), (tulajdon)közösség


inopozabilitate - ellen nem vethetőség[magyarázat]


înscris - okirat, irat[magyarázat]


înscris autentic - közokirat[magyarázat]


înscris sub semnătură privată - magánokirat[magyarázat]


insolvabil - tuladósodott


insolvabilitate - túladósodás


insolvent - fizetésképtelen


insolvenţă - fizetésképtelenség


insolvenţă iminentă - küszöbön álló fizetésképtelenség


insolvenţă vădită - nyilvánvaló fizetésképtelenség


instanţă - bírói hatóság[magyarázat]


instituţie de credit - hitelintézet


instituţie juridică - jogintézmény


înstrăinare - elidegenítés


întabulare - telekkönyvezés, betáblázás, bekebelezés[magyarázat]


întâmpinare - válaszirat


intentarea acţiunii - a kereset megindítása, a kereset benyújtása


interdicţia judecătorească - bírói tilalom[magyarázat]


interdicţie de înstrăinare - elidegenítési tilalom


interogatoriu - kihallgatás, személyes meghallgatás


interpretare - értelmezés


interpus - közbeiktatott (személy)


intervenient - közbelépő, beavatkozó
Lásd még: intervenţie


intervenient principal - főbeavatkozó (perbe)
Lásd még: intervenţie.


intervenient secundar - mellékbeavatkozó (perbe)
Lásd még: intervenţie.


intervenţie - 1. beavatkozás, 2. közbelépés, közbenjárás[magyarázat]


interzis judecătoresc - bírói tilalom alá helyezett (személy)[magyarázat]


intransmisibil - át nem ruházható


intravilan - beltelek, belsőség


întreprindere - vállalat


întreruperea cursului prescripţiei extinctive - az elévülés folyásának megszakadása[magyarázat]


învestire cu formulă executorie - végrehajtási záradékkal lát el


investire cu formulă executorie - végrehajtási záradékkal való ellátás


ipotecă - jelzálog, jelzálogjog[magyarázat]


irefragabil - megdönthetetlen


irevocabilitatea actului juridic civil - a polgári jogügylet visszavonhatatlansága[magyarázat]


izvor de drept - jogforrás[magyarázat]


şedinţă - ülés, gyűlés