román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: f
találatok száma: 89


faliment - csőd[magyarázat]


falit - csődbe jutott, fizetésképtelen


familie - család[magyarázat]


fapt - 1. tett, cselekmény, 2. tény, eset, 3. ügylet


fapt concludent - ráutaló tény/cselekmény[magyarázat]


fapt culpos - gondatlan cselekmény


fapt delictuos - jogellenes/büntetendő cselekmény


fapt fals - hamis csőd/bukás


fapt generator de drepturi - jogfakasztó cselekmény


fapt ilicit - tiltott cselekmény


fapt imputabil - beszámítható cselekmény


fapt juridic - jogi tény[magyarázat]


fapt licit - megengedett/jogos cselekmény


fapt simulat - színlelt cselekmény


fapta creditorului - a hitelező cselekménye


fapta unui terţ - harmadik személy cselekménye


fapta victimei - az áldozat cselekménye


fapte concudente - ráutaló tények[magyarázat]


fapte legalmente constatate - törvény szerinti állandó jellegű tények[magyarázat]


fapte negative - negatív tény[magyarázat]


fapte notorii - közismert tény[magyarázat]


fapte pertinente - összefüggő tény[magyarázat]


fapte probatorii - bizonyító cselekmények


federaţie - szövetség, föderáció


fentă - szétválasztás
Lásd még: despicătură


fictivitate - színleltség


fideicomis - tört hitbizomány[magyarázat]


fideicomis fără obligaţie - kötelezettség nélküli hitbizomány[magyarázat]


fideicomisar - hitbizományos
Lásd még: fideicomis


fidejusiune - kezesség[magyarázat]


fidejusor - kezes


fiduciar (fidutiarius) - bizalmi, bizalmon alapuló
Lásd még: fideicomis


filiala societăţii comerciale - kereskedelmi társaság leánytársasága[magyarázat]


filiaţia faţă de mamă - anyai leszármazás


filiaţia faţă de tată - apai leszármazás


filiaţie - leszármazás


fine de neprimire şi de nevaloare - pergátló kifogások


firmă comercială - 1. kereskedelmi cég, 2. cégjelzés


folosinţă - használat


folosinţa căii de atac - perorvoslat használata


folosire comună - közös használat


folosire exclusivă - kizárólagos használat


folosire ilicită - jogtalan/meg nem engedett használat


folosire paşnică - békés/zavartalan használat


folosire proprie - saját használat


folosirea drepturilor - a jogok gyakorlása


folosirea fără drept a unei calităţi oficiale - hivatalos minőség jogtalan használata


folosirea fără drept a unei invenţii - találmány jogtalan használata


folosirea stării civile - a személyi (családi) állapot használata
Lásd még: posesia de stat


fond aservit - szolgáló telek
Lásd még: servitute


fond comun - közös alap/telek


fond de comerţ - kereskedelmi alap


fond de consum - fogyó-/fogyasztási alap


fond dominant - uralgó telek


fond funciar - földalap


fond locativ cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - nem lakás célját szolgáló helyiségek összessége


fond locativ de stat - állami lakásalap


fond neproductiv - terméketlen föld/telek


fond servant - szolgáló telek
Lásd még: servitute


fondator - alapító


fondul cauzei - az ügy érdemi része, lényege


fonduri băneşti - pénzalap/ pézügyi alapok


fonduri fixe - állóalapok


forma actului juridic civil - a polgári jogügylet alakja[magyarázat]


forma cerută ad probationem - ad probationem alaki követelmény[magyarázat]


forma cerută ad validitatem (solemnitatem) - ad validitatem (solemnitatem) alaki követelmény[magyarázat]


forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi - a harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőséget szolgáló alakiság[magyarázat]


formalism - formalizmus


formalităţile contractuale - a szerződés alaki kellékei


formulă executorie - végrehajtási záradék


forţă executorie - végrehajtó erő


forţă majoră - erőhatalom, kényszerhelyzet[magyarázat]


forţa obligatorie a actelor juridice civile (pacta sunt servanda) - a polgári jogügylet kötelező ereje[magyarázat]


forţă probantă - bizonyítási/bizonyító erő


forţă publică - karhatalom


franciză - franchise[magyarázat]


franco - bérmentesen, portómentesen, bérmentve


fraudă la lege - a törvény kijátszása/megszegése


fraudarea creditorilor - a hitelező kijátszása/becsapása


fruct - gyümölcs[magyarázat]


fruct civil - polgári haszon/hozadék/kamat[magyarázat]


fruct industriale - ipari hozam/haszon[magyarázat]


fruct natural - természetes gyümölcs/hozam/hozadék[magyarázat]


fundaţie - alapítány[magyarázat]


fungibil - helyettesíthető (dolog)


fuziune - egyesülés[magyarázat]


fuziune prin absorbţie - beolvadás általi egyesülés


fuziune prin contopire - összeolvadás általi egyesülés


fuziunea societăţilor comerciale - kereskedelmi társaságok egyesülése