román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: e
találatok száma: 158


echitate - méltányosság


echivalent - ellenszolgáltatás, egyenérték


echivalenţa actelor juridice procesuale - az eljárási/perrendtartási jogügyletek egyenértékűsége


echivalenţa prestaţiilor - a szolgáltatások egyenértékűsége


economic -
Lásd még: drepturi patrimoniale, patrimoniu


edificiu - építmény


editare - [magyarázat]


efect - hatás/hatály[magyarázat]


efect de comerţ - értékpapír[magyarázat]


efect declarativ - kijelentő hatás


efect devolutiv - (hatáskört) áthárító hatás, feloldó hatás


efect dilatoriu - felfüggesztő hatás


efect extensiv - kiterjesztő hatás/hatály


efect extinctiv - megszüntető hatás/hatály


efect retroactiv - visszaható hatás/hatály


efect suspensiv - felfüggesztő hatás/hatály


efect teritorial - területi hatály[magyarázat]


efecte publice - állami értékpapírok


efectele actului juridic civil - a polgári jogügylet hatásai[magyarázat]


efectele cererii de chemare în judecată -
Lásd még: cerere de chemare în judecată


efectele hotărârii judecătoreşti - az ítélet jogkövetkezményei[magyarázat]


efectele nulităţii - A semmisség hatása[magyarázat]


efectele obligaţiilor - a kötelmek hatásai


efectele perimării judecăţii - a per megszűnésének hatásai


efectele speciale ale contractelor sinalagmatice - a kétoldalú szerződések különös hatásai


efectele suspendării judecăţii - a per felfüggesztésének hatásai


efectul general al prescripţiei extinctive - a jogmegszűntető elévülés általános hatása[magyarázat]


eficacitate personală - személyi hatály[magyarázat]


egalitatea juridică a părţilor -
Lásd még: principiul egalităţii părţilor în faţa justiţiei


element al activului patrimonial - a vagyonállagi aktívum eleme


element al pasivului patrimonial - a vagyonállagi passzívum aleme


elemente ale actului juridic civil -
Lásd még: condiţii ale actului juridic civil


elemente esenţiale (constitutive) ale contractului -
Lásd még: structura contractului


eludarea legii - a törvény kijátszása/megkerülése


embatic - rég 1. örökhaszonbérlet, 2. ingatlan örökbérleti szerződés[magyarázat]


embleme neautorizate - tiltott jelvények


emfiteoză - rég haszonbérleti szerződés
Lásd még: embatic


emisiune - 1. kibocsátás, 2. értékpapír-kibocsátás


emitent - kibocsátó


emolument - mellékjövedelem/-haszon


erede - örökös[magyarázat]


erede aparent - álörökös/látszólagos örökös[magyarázat]


erede ascendent - felmenő ági örökös


erede colateral - oldalági örökös


erede contractual - szerződéses örökös


erede cu beneficiu de inventar - leltár-jogkedvezményes/korlátolt felelősségű örökös


erede cu răspundere integrală - teljes felelősségű örökös


erede descendent - lemenő ági /leszármazó örökös


erede instituit - megnevezett/rendelt örökös


erede legal - törvényi /törvény szerinti örökös[magyarázat]


erede sezinar - jog szerinti/ipso iure örökös


erede singular - egyedüli örökös


erede testamentar - végrendeleti örökös[magyarázat]


ereditate -
Lásd még: moştenire


eroare - tévedés[magyarázat]


eroare asupra identităţii actului (error in corpore) - az ügylet tárgya azonosságára vonatkozó tévedés[magyarázat]


eroare asupra naturii juridice a actului (error in negotio) - az ügylet jogi természetére vonatkozó tévedés[magyarázat]


eroare asupra persoanei (error in personam) - személyre vonatkozó tévedés[magyarázat]


eroare asupra susbstanţei (error in substantiam) - lényegre vonatkozó tévedés[magyarázat]


eroare de drept - jogi tévedés[magyarázat]


eroare de fapt - ténybeli tévedés[magyarázat]


eroare distructivă de voinţă -
Lásd még: eroare- obstacol


eroare esenţială - lényeges/lényegbevágó tévedés


eroare grosieră de fapt - súlyos ténybeli tévedés


eroare în obiect - tárgyi tévedés


eroare în persoană - személyben való tévedés


eroare indiferentă - közömbös tévedés[magyarázat]


eroare judiciară - bírói tévedés


eroare materială - anyagi/nyilvánvaló/az iratokból magállapítható tévedés


eroare viciu de consimţământ - az akaratnyilvánítás hibáját képező tévedés[magyarázat]


eroare-obstacol - akadálytévedés[magyarázat]


evacuare silită - kényszerű kiürítés/kilakoltatás


evenimente - események[magyarázat]


evicţiune - elperlés[magyarázat]


evicţiune consumată - bekövetkezett elperlés


excepţia adevărului/verităţii - a valóság bizonyításának kifogása


excepţia autorităţii lucrului judecat - az ítélt dolog kifogása


excepţia de conexitate -
Lásd még: conexitate


excepţia de litispendenţă - perfüggőségi kifogás
Lásd még: litispendenţă


excepţia de necompetenţă -
Lásd még: necompetenţă


excepţia de neexecutare -
Lásd még: neexecutare


excepţia lipsei de calitate -
Lásd még: calitate procesuală


excepţia lipsei de capacitate procesuală -
Lásd még: capacitate procesuală


excepţie - kifogás[magyarázat]


excepţie cambială - váltókifogás


excepţie de compensaţie - beszámítási kifogás
Lásd még: compensaţie


excepţie de incompetenţă - hatásköri/illetékességi kifogás
Lásd még: incompetenţă


excepţie de interesare - érdekeltségi kifogás
Lásd még: interesare


excepţie de necompetenţă - hatásköri/illetékességi kifogás
Lásd még: necompetenţă


excepţie de neîndeplinire - nemteljesítési kifogás
Lásd még: neîndeplinire


excepţie de nulitate - semmiségi kifogás
Lásd még: nulitate


excepţie de prescripţie - elévülési kifogás
Lásd még: prescripţie


excepţie declinatorie - hatáskör/illetékesség áthárítására irányuló kifogás[magyarázat]


excepţie dilatorie - halasztó hatályú kifogás[magyarázat]


excepţie în reducţiune - ingyenes juttatások csökkentésére irányuló kifogás[magyarázat]


excepţie în separaţie de patrimoniu - vagyonelkülönítésre vonatkozó kifogás
Lásd még: separaţie de patrimoniu


excepţii de procedură - perrendi kifogás
Lásd még: procedură


exces de competenţă - hatásköri/illetékességi túlkapás/túllépés
Lásd még: competenţă


executabil fără considerare la căile de atac - a perorvoslati utakra való tekintet nélkül végrehajthatóság


executare -
Lásd még: executarea în natură a obligaţiilor


executare cambială - váltóvégrehajtás


executare coactivă - teljesítés


executare exactă - pontos teljesítés


executare imobiliară - ingatlanvégrehajtás


executare mobiliară - ingó végrehajtás


executare prin proprire - lefoglalás általi végrehajtás


executare reală - dologi végrehajtás


executare silită - kényszervégrehajtás


executare silită directă - közvetlen kényszervégrehajtás


executare silită indirectă - közvetett kényszervégrehajtás


executare vremelnică - előzetes végrehajthatóság, ideiglenes végrehajthatóság


executarea hotărârii arbitrare - a választott bírói határozat végrehajtása


executarea în natură a obligaţiilor - a kötelmek természetben való teljesítése


executarea legatelor -
Lásd még: predarea legatelor


executarea obligaţiei - a kötelem végrehajtása


executarea testamentului - végrendelet végrehajtása


execuţia testamentară - végrendeleti végrehajtás[magyarázat]
Lásd még: executor testamentar


execuţie a căilor de atac - perorvoslattal való élés


execuţie a fără drept a unei profesiuni - valamely foglalkozás/mesterség engedély nélkül való folytatása


execuţie a puterii părinteşti - a szülői hatalom gyakorlása


execuţie continuativă - folytatólagos végrehajtás


execuţie de asigurare - biztosítási végrehajtás


execuţie de escontentare (excontentare) - kielégítési végrehajtás


execuţie de evacuare - kilakoltatási v.


execuţie execuţie a comerţului fără autorizare - engedély nélküli kereskedelem/kereskedés


execuţie imobiliară - ingatlanvégrehajtás


execuţie indirectă - közvetett végrehajtás


execuţie mobiliară - ingóvégrehajtás


execuţie prealabilă - előzetes végrehajtás


execuţie provizorie - ideiglenes végrehajtás


execuţie vremelnică - ideiglenes végrehajtás


executor judecătoresc - bírói végrehajtó


executor testamentar - végrendeleti végrehajtó[magyarázat]


executor testamentar cu sezină - szezinárius (jogszerinti birtokbalépés) végrendeleti végrehajtó[magyarázat]


executor testamentar fără sezină - szezina (jogszerinti birtokbalépés) nélküli végrendeleti végrehajtó[magyarázat]


exercitarea abuzivă a drepturilor - a jogok visszaélésszerű gyakorlása


exerciţiul abuziv al unui drept subiectiv -
Lásd még: abuz de drept


exheredare (exheredatio) - kitagadás (örökségből)[magyarázat]


exigibilitate - 1. esedékesség, 2. behajthatóság, 3. perelhetőség[magyarázat]


exonerare - tehermentesítés, felmentés (valaminek a teljesítése alól)


exonerare de răspundere civilă - felmentés a polgári felelősség viselése alól


expectative - váromány (várakozási állapot)[magyarázat]


expert - szakértő


expertiză - szakértői vélemény


expirare - lejárat


expirarea termenului - a határidő lejárta


expropriere pentru utilitate publică - közérdekű kisajátítás


expunerea motivelor - az indokok kifejtése


extinctiv -
Lásd még: termen extinctiv, prescripţie extinctivă


extinderea competenţei - a hatáskör/illetékesség kiterjesztése


extinderea legii - a törvény (hatályának) kiterjesztése


extraactivitate - különleges/rendkívüli hatályosság/érvényesség


extraactivitatea legii - a törvény különleges/rendkívüli hatályossága (idő- v. területbeli rendkívüli hatálya)


extraactivitatea legii mai blânde - az enyhébb törvény rendkívüli hatályosság (a törvény életbelépése előtt elkövetett bcs-ekre vonatkozóan)


extras de carte funciară - telekkönyvi kivonat


extras de căsătorie -
Lásd még: certificat de căsătorie


extras de naştere -
Lásd még: certificat de naştere


extravilan - külsőség (ingatlan), külterület