román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: d
találatok száma: 326


damnum emergens - tényleges kár[magyarázat]


dar manual - ajándék, kézi ajándék[magyarázat]


dare în plată - átadás fizetés gyanánt


daruri de nuntă - esküvői ajándékok


data cambiei - a váltó kelte, keltezése


dată certă - biztos kelet, keltezés; az okmányiratoknak biztos kelttel való ellátása


data deschiderii succesiunii - az örökség megnyíltának időpontja[magyarázat]


date anonime - névtelen adatok


date cu caracter personal - személyes adatok


date de creare a semnăturii electronice - az elektronikus aláírás kelte/létrehozásának dátuma


date de verificare a semnăturii electronice - az elektronikus aláírás ellenőrzésének dátuma


date în formă electronică - elektronikus formában lévő adatok


datorie -
Lásd még: obligaţie


datorie succesorală - hagyatéki/hagyatékot terhelő teher[magyarázat]


daună -
Lásd még: prejudiciu


daună cominatorie - késedelemből származó kár[magyarázat]


daună contractuală - szerződéses teljesítésből származott kár


daună directă - közvetlen kár


daună imprevizibilă - előre nem látható kár


daună indirectă - közvetett kár


daună materială - anyagi kár


daună morală - erkölcsi kár


daună moratorie - késedelemből származó kár


daune compensatorii - nem teljesítésből származott kár


daune previzibile - előre látható kár


daune-interese - kártérítés[magyarázat]


daune-interese compensatorii -
Lásd még: daune compensatorii


daune-interese moratorii -
Lásd még: daune moratorii


de cuius - rövidített megjelölése az „ist de cuius succesione agitur” latin kifejezésnek[magyarázat]


debitare - jóváírás[magyarázat]


debitor - adós, kötelezett[magyarázat]


debitor imediat - közvetlen kötelezett


debitor intermediar -
Lásd még: debitor imediat


debitor ipotecar - jelzálogos kötelezett


debitor solidar - egyetemleges adós


debitor urmărit - követett kötelezett


decădere din beneficiul termenului - határidőből való kiesés, határidő elv


decădere din drepturi - jogvesztés, jogtól való elesés, a jog gyakorlásától való elesés


decădere din drepturile părinteşti - a szülői jogok gyakorlásának elvesztése


decizie civilă - polgári döntés[magyarázat]


decizie dată în principiu - elvi végzés


decizie de abrogare - hatályon kívül helyező végzés[magyarázat]


decizie de achitare - felmentő végzés


decizie de admitere - helytadó végzés


decizie de casare - megsemmisítő végzés


decizie de imputare - megterhelő végzés


decizie de îndrumare - jogegységi döntvény


decizie definitivă - végleges végzés


decizie judecătorească - bírói/bírósági határozat/végzés


declararea absenţei - (valakinek) eltűntté nyilvánítása
Lásd még: declararea judecătorească a dispariţiei persoanei


declararea căilor de atac - a bírói határozatok megtámadásának bejelentése


declararea judecătorească a dispariţiei persoanei - a személy bírósági eltűntté nyilvánítása[magyarázat]


declararea judecătorească a morţii persoanei dispărute - az eltűnt személy bírósági úton történő halottá nyilvánítása[magyarázat]


declaraţie de acceptare - elfogadási nyilatkozat


declaraţie de căsătorie - házassági nyilatkozat


declaraţie de impunere - adóvallomás, adóbevallás


declaraţie de moştenire - örökösi/örökösödési nyilatkozat


declaraţie de voinţă - akaratkinyilvánítás


declinarea competenţei - hatáskör/illetékesség áthárítása


declinator de competenţă - az illetékesség elhárítása


deconfitură - rég fizetésképtelenség


delăsarea imobilului - az ingatlan elhagyása


delegant - megbízó


delegat - megbízott


delegaţie - 1. kiküldött bizottság, 2. kiküldetés, megbízatás, 3. delegáció[magyarázat]


deliberare - tanácskozás (bírói tanácskozás)[magyarázat]


denominaţia autorului - az előd/jogelőd/tettes megnevezése


denumirea persoanei juridice - a jogi személy elnevezése


denumirea persoanei juridice - a jogi személy elnevezése[magyarázat]


dependinţe - mellékhelyiség


deplasare a competenţei - az illetékesség/hatáskör áthelyezése[magyarázat]


deponent - letétbe helyező, letevő, betevő


deposedare prin violenţă -
Lásd még: tulburare prin violenţă


depozit -
Lásd még: contract de depozit


depozit necesar - szükségszerű letét[magyarázat]


depozit neregulat - szabálytalan letét[magyarázat]


depozit obişnuit -
Lásd még: depozit voluntar


depozit regulat - szabályszerű letét


depozit sechestru - zárgondnoki letét


depozit voluntar - önkéntes letét[magyarázat]


depoziţie (de martori) - (tanú)vallomás[magyarázat]


depunător - 1. letétbe helyező, letevő, 2. betétes: betét-tulajdonos


deregulare - dereguláció[magyarázat]


descendent - lemenő ági rokon, ivadék, leszármazott, leszármazó ági rokon/gyermek[magyarázat]


deschiderea succesiunii - a hagyaték/örökség megnyílása[magyarázat]


desfacerea adopţiei - az örökbefogadás felbontása


desfacerea căsătoriei - házasság felbontása
Lásd még: divorţ


desfiinţarea actului juridic civil - a polgári jogügylet hatálytalanítása[magyarázat]


desfiinţarea persoanei juridice - a jogi személy megszűntetetése[magyarázat]


desherenţă - rég gazdátlan örökség[magyarázat]
Lásd még: certificatul de vacanţă a succesiunii.


desistare - elállás[magyarázat]
Lásd még: renunţare la drept, renunţare la judecată


despăgubire - kártalanítás[magyarázat]


despăgubire în compensare - beszámításos/beszámítás általi kártérítés/kártalanítás


despicătură - szétválasztás[magyarázat]


destinaţia proprietarului - tulajdonos általi rendeltetés


destituirea executorului testamentar - végrendeleti végrehajtó eltávolítása[magyarázat]


desuetudine - törvényrontó szokás[magyarázat]


detenţie - bírlalás[magyarázat]


detentor precar - bírlaló[magyarázat]


devălmaş - 1. társbirtokos, 2. vagyonközösség egyik tagja, 3. társbérlő


devălmăşie - oszthatatlan közös tulajdon[magyarázat]


deviză - deviza[magyarázat]


devoluţia succesiunii - öröklés általános rendje[magyarázat]


dezbatere în fond - érdemi tárgyalás


dezbatere judiciară - bírósági tárgyalás


dezdăunare -
Lásd még: despăgubire


dezmoştenire - (örökségből) kitagadás[magyarázat]


dezmoştenire indirectă - örökségből való közvetett kitagadás[magyarázat]


dezmoştenire-sancţiune - kitagadás mint szankció[magyarázat]


dezmoştenirea directă - örökségből való közvetlen kitagadás[magyarázat]


discernământ - ítélőképesség[magyarázat]


discontinuitatea posesiei - a birtoklás megszakítása


disjungere - elkülönítés, különválasztás[magyarázat]


dispariţie -
Lásd még: declararea dispariţiei


dispărut - eltűnt


disponibil - rendelkezésre álló, felhasználható


disponibilitate - rendelkezési állomány


disponibitate -
Lásd még: principiul disponibilităţii


dispoziţie - 1. rendelkezés, 2. intézkedés, 3. meghagyás, 4. rendelet[magyarázat]


dispoziţie testamentară - végrendeleti intézkedés
Lásd még: clauză testamentară


dispozitivul hotărârii - a határozat rendelkező része


distribuire - elosztás, szétosztás


distribuirea preţului realizat la licitaţie - az árverésen folyt összeg szétosztása (a hitelek között)


distribuţie - el-/szét-/kiosztás


dividende - osztalék[magyarázat]


divizare parţială - részleges megosztás[magyarázat]


divizarea persoanei juridice - a jogi személy megosztása[magyarázat]


divizarea totală - teljes megosztás[magyarázat]


divizibilitatea obligaţiilor - kötelmek oszthatósága


diviziunea pasivului succesoral - hagyatéki tarozás felosztása[magyarázat]


divorţ - a házasság felbontása, válás


dizolvarea persoanei juridice - a jogi személy feloszlatása[magyarázat]


dizolvarea silită - kényszerfeloszlatás[magyarázat]


dizolvarea societăţii comerciale - a kereskedlemi társaságok feloszlatása


dizolvarea voluntară - önkéntes feloszlatás[magyarázat]


dobândă - kamat[magyarázat]


dobândă la dobândă -
Lásd még: anatocism


dobândirea posesiunii moştenirii -
Lásd még: sezină, predarea legatelor


document electronic - elektronikus okirat


dol - csalárd szándékosság, szándék, megtévesztés, fondorlat[magyarázat]


dol alternativ - vagylagos szándék


dol determinat - határozott szándék


dol direct - közvetlen szándék


dol eventual - eshetőleges szándék


dol general - általános/egyszerű szándék


dol incident - véletlen megtévesztés[magyarázat]


dol indeterminat - határozatlan szándék


dol iniţial - kezdeti/eredeti szándék


dol premeditat - előre megfontolt szándék


dol prin reticenţă - elhallgatás/eltitkolás általi csalárdság


dol principal - fő megtévesztés[magyarázat]


dol spontan - indulatos/rögtönös szándék


domeniu public - köztulajdon[magyarázat]


domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive - az elévülés alkalmazási köre[magyarázat]


domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale - az állam vagy a területi közigazgatási szervek magántulajdona


domiciliatar - telepes


domiciliu - lakhely[magyarázat]


domiciliu ales - választott lakhely[magyarázat]


domiciliu aparent - látszólagos lakhely


domiciliu convenţional - szerződéses lakhely


domiciliu de drept comun -
Lásd még: domiciliu voluntar


domiciliu determinat - kijelölt lakhely


domiciliu forţat - kényszerlakhely


domiciliu legal - törvényes lakhely[magyarázat]


domiciliu necunoscut - ismeretlen lakhely


domiciliu simulat - színlelt lakhely


domiciliu stabil - állandó lakhely


domiciliu voluntar - önkéntes lakhely


donatar - megajándékozott


donaţie care lezează porţiunea legitimă - a köteles részt sértő adomány


donaţie cu sarcini - terhes/teljesítéshez kötött adomány


donaţie de bunuri viitoare - jövőbeni dolgok ajándékozása
Lásd még: donaţie mortis causa


donaţie deghizată - burkolt/színlelt adomány


donaţie directă - közvetlen adomány


donaţie în frauda creditorilor - a hitelezők kijátszását célzó adomány


donaţie indirectă - közvetett adomány


donaţie între soţi - házastársak közötti adomány


donaţie între vii - élők közötti adomány


donaţie mortis causa/pentru caz de moarte - halálesetre szóló adomány[magyarázat]


donaţie reciprocă - kölcsönös adomány


donaţie remuneratorie - jutalmazás célját szolgáló adomány


donaţie simulată - színlelt ajándékozás


donator - ajándékozó


dosar civil - polgári percsomó/dosszié


dovadă - 1. bizonylat, 2. bizonyíték, 3. igazolás[magyarázat]
Lásd még: probă


dovada calităţii de moştenitor -
Lásd még: moştenitor


dovada cu înscrisuri - okiratokkal való bizonyíték


dovada cu martori - tanúbizonyíték


drept absolut - kizáró/kizárólagos/abszolút jog[magyarázat]


drept cambial - váltójog


drept civil - polgárjog[magyarázat]


drept coercitiv - kényszerítő jogszabály


drept comercial - kereskedelmi jog


drept comun - 1. köztörvény: A polgári és büntető törvénykönyv jogszabályai a szakjogok jogszabályain kívül, 2. általános/országos jog, c. közönséges jog


drept comunitar - közösségi jog[magyarázat]


drept consuetudinar -
Lásd még: drept cutumiar


drept cu efect retroactiv - visszaható hatályú jogszabály


drept cutumiar - szokásjog[magyarázat]


drept de a fi informat - infomáláshoz való jog/téjékoztatási kötelezettség[magyarázat]


drept de a fi recunoscut ca autor - szerzői jogi védelem[magyarázat]


drept de abitaţie - lakásszolgalom[magyarázat]


drept de acces - használati/hozzáférhetőséget biztosító jog


drept de accesiune - növedékjog
Lásd még: accesiune


drept de achiziţie - szerzési jog


drept de acrescământ - növedékjog[magyarázat]


drept de adăugire -
Lásd még: de acrescământ


drept de administrare - igazgatási jog


drept de amanet - zálogjog/kézizálogjog
Lásd még: gaj


drept de apărare -
Lásd még: principiul dreptului de apărare


drept de asociere - egyesülési jog


drept de autor - szerzői jog[magyarázat]


drept de coproprietate - társtulajdonosi jog
Lásd még: drept de proprietate comună pe cote-părţi, coproprietate forţată


drept de creanţă - követelési jog[magyarázat]


drept de creştere -
Lásd még: drept de acrescământ


drept de desherenţă - az örökségből való kitagadás joga


drept de dispoziţie - rendelkezési jog[magyarázat]


drept de distribuţie a autorului - a szerző terjesztéshez való joga


drept de divulgare - közzétételhez való jog


drept de editare - könyvkiadási jog/kiadói jog
Lásd még: contract de editare


drept de folosinţă - használati jog[magyarázat]


drept de grăniţuire - határmegállapítási/határzási jog


drept de îngrădire - bekerítéshez való jog


drept de inventator - feltalálói jog
Lásd még: invenţie


drept de ipotecă - jelzálogjog
Lásd még: ipotecă


drept de locaţiune - bérleti jog (lakásbérleti)


drept de moştenire - örökösödési jog


drept de moştenire a copilului din afara căsătoriei -
Lásd még: clasele de moştenitori


drept de moştenire al adoptatorului - az örökbefogadó öröklési joga


drept de moştenire al adoptatului - az örökbefogadott öröklési joga


drept de moştenire al fraţilor şi surorilor din căsătorii diferite ai defunctului -
Lásd még: împărţirea moştenirii pe linii


drept de moştenire al persoanelor concepute - a méhmagzat öröklési joga


drept de moştenire al soţului supravieţuitor - a túlélő házastárs örököslési joga


drept de moştenire al statului - az állam öröklési joga


drept de opţiune - a választási joga[magyarázat]


drept de opţiune succesorală -
Lásd még: opţiunea succesorală


drept de patentă - szabadalmi jog
Lásd még: patent


drept de posesie/posesiune - birtokjog/birtoklás joga[magyarázat]


drept de preemţiune - elővételi/elővásárlási jog[magyarázat]


drept de preferinţă - elsőbbségi jog[magyarázat]


drept de procedură (civilă) - (polgári) eljárási/perrendtartási jog


drept de proprietate - tulajdonjog[magyarázat]


drept de proprietate afectat de modalităţi - a tulajdonjog módozatai


drept de proprietate anulabil - megsemmisíthető tulajdonjog


drept de proprietate aparentă -
Lásd még: proprietate aparentă


drept de proprietate comună - közös tulajdonjog[magyarázat]


drept de proprietate comună în devălmăşie - osztatlan tulajdon fölött gyakorolt közös tulajdonjog


drept de proprietate industrială - ipari tulajdon


drept de proprietate literară - írói tulajdonjog


drept de proprietate particulară - magántulajdonjog


drept de proprietate periodică - proprietate periodică


drept de proprietate privată - magántulajdonjog


drept de proprietate publică - köztulajdonjog


drept de proprietate pur şi simplu - tiszta és egyszerű tulajdonjog


drept de proprietate rezolubilă - feltételes tulajdonjog


drept de răscumpărare - visszavásárlási jog[magyarázat]


drept de regres - visszkereseti jog


drept de reprezentare sau execuţie - képviseleti jog


drept de reproducere şi distribuire - többszörözési és terjesztési jog


drept de retenţie - visszatartási jog[magyarázat]


drept de servitute - szolgalmi jog[magyarázat]


drept de suită - követő jog


drept de superficie - épületjog//építményi jog/felülépítményi jog[magyarázat]


drept de trecere - átjáráshoz való jog, átjárási szolgalom[magyarázat]


drept de urmărire - követési jog[magyarázat]


drept de uz - használati jog


drept de uzufruct - haszonélvezeti jog[magyarázat]


drept de vedere - kilátáshoz való jog, kilátási szolgalom[magyarázat]


drept eventual - esetleges jog[magyarázat]


drept exclusiv de folosire a invenţiei - találmányi szabadalom kizárólagos használati joga


drept extratabular - telekkönyvön kívüli jog, be nem kebelezett jog


drept fundamental - alapjog[magyarázat]


drept internaţional privat - nemzetközi magánjog


drept la brevet de invenţie - találmányi szabadalomhoz való jog


drept la egalitate de tratament - egyenlő bánásmódhoz való jog


drept la folosirea invenţiei de către terţi - a találmányi szabadalom harmadik személy által történő használati joga


drept la întreţinere - eltartáshoz való jog[magyarázat]


drept la inviolabilitatea operei - a mű sérthetetlenségéhez való jog


drept la moştenire - örökséghez való jog, öröklési jog[magyarázat]


drept la paternitatea operei -
Lásd még: drept de a fi recunoscut ca autor


drept la reparaţii - kártérítéshez való jog
Lásd még: despăgubire


drept la rezervă - kötelesrészhez való jog
Lásd még: rezervă


drept litigios - vitás jog[magyarázat]


drept material - anyagi jog[magyarázat]


drept nepatrimonial - nem vagyoni jog[magyarázat]


drept obiectiv - tárgyi jog, jogszabály[magyarázat]


drept obiectiv -
Lásd még: drept pozitiv


drept obligaţional - kötelmi jog


drept părintesc - szülői jog


drept patrimonial - vagyoni jog[magyarázat]


drept patrimonial de autor - vagyoni szerzői jog


drept personal -
Lásd még: drept de creanţă


drept personal nepatrimonial de autor - nem vagyoni jellegű szerzői jogok


drept pozitiv - pozitív jog


drept principal - fő jog[magyarázat]


drept privat - magánjog


drept procesual civil - polgári eljárásjog


drept real - dologi jog[magyarázat]


drept real accesoriu - járulékos dologi jog[magyarázat]


drept real principal - fő dologi jog[magyarázat]


drept relativ - viszonylagos jog[magyarázat]


drept secundar - másodlagos jog


drept special - különleges/különjog, szakjog[magyarázat]


drept subiectiv - alanyi jog[magyarázat]


drept subiectiv afectat de condiţie - feltételhez kötött alanyi jog[magyarázat]


drept subiectiv afectat de modalitate - feltételhez vagy határidőhöz kötött alanyi jog[magyarázat]


drept subiectiv afectat de termen - határidőhöz kötött alanyi jog[magyarázat]


drept subiectiv pur şi simplu - egyszerű feltétel nélküli alanyi jog[magyarázat]


drept succesoral - azoknak a jogszabályoknak az összessége, amelyek az örökösödés jogintézményét szabályozzák.


drept universal - általános/egyetemes érvényű jogszabály


drept uzual - szokásjog


drept viitor - jövőbeni jog[magyarázat]


dreptul de a dispune pentru cauză de moarte - végintézkedéshez való jog[magyarázat]


dreptul de opţiune al creditorului - a hitelező választáshoz való joga


dreptul la acţiune în sens material - anyagi értelemben vett kereseti jog[magyarázat]


dreptul la acţiune în sens procesual - eljárási értelemében vett kereseti jog[magyarázat]


dreptul soţului supravieţuitor - a túlélő házastárs joga


drepturi netransmisibile - át nem ruházható jogok (örökösödési jogi értelemben)[magyarázat]


drepturi procesuale - eljárási/perrendtartási jogok


drepturi succesorale accesorii - járulékos örökösödési jogok[magyarázat]


drepturi transmisibile - átruházható jogok (örökösödési jogi értelemben)[magyarázat]


dualism - 1. kettősség, 2. dualizmus[magyarázat]


dubla liberalitate -
Lásd még: dublul legat condiţional


dubla liberalitate în uzufruct şi nuda proprietate - kétszeres ingyenes juttatás haszonélvezetre és puszta tulajdonra[magyarázat]


dubla reprezentare - kettős képviselet[magyarázat]


dublul grad de jurisdicţie - joghatóság[magyarázat]


dublul legat condiţional - kétszeres feltételes hagyomány[magyarázat]