román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: c
találatok száma: 492


caducitate - 1. hatálytvesztés, hatálytalanná válás, 2. jogvesztés[magyarázat]


caducitatea legatului - a hagyomány hatálytalansága[magyarázat]


caiet de sarcini - műszaki leírás[magyarázat]


calcularea termenelor procesuale - perbeli határidők kiszámítása/kiszámolása[magyarázat]


cale de atac - perorvoslat[magyarázat]


calificarea actului juridic civil - a polgári jogügylet minősítése[magyarázat]


calitatea de legatar - hagyományosi minőség[magyarázat]


calitatea de moştenitor - örökösi minőség[magyarázat]


cambie - idegen váltó[magyarázat]


cambie cu scadenţă la vedere -
Lásd még: cambie la vedere


cambie la vedere - bemutatóra szóló idegen váltó[magyarázat]


cambie trasă la vedere -
Lásd még: cambie la vedere


cameră de consiliu - tanácsterem


cameră de deliberare - tanácskozóterem[magyarázat]


cancelaţiune - végrendeleti intézkedés törlése[magyarázat]


capacitate de a contracta - szerződéskötési/szerződési képesség.[magyarázat]


capacitate de a moşteni - öröklési képesség[magyarázat]


capacitate de a primi cu titlu gratuit - ingyenes juttatásban való részedésre vonatkozó képesség


capacitate de a sta în justiţie - perképesség[magyarázat]


capacitate de a testa - végrendelkezési képesség[magyarázat]


capacitate de contractare -
Lásd még: capacitate de a contracta


capacitate de exerciţiu - cselekvőképesség[magyarázat]


capacitate de exerciţiu - cselekvőképesség[magyarázat]


capacitate de exerciţiu restrânsă - korlátozott cselekvőképesség[magyarázat]


capacitate de folosinţă - jogképesség[magyarázat]


capacitate juridică - jogi képesség[magyarázat]


capacitate parţială - részleges cselekvőképesség


capacitate procesuală de exerciţiu - perbeli jogképesség[magyarázat]


capacitate procesuală de folosinţă - perbeli cselekvőképesség[magyarázat]


capacitate subiectivală -
Lásd még: capacitate de folosinţă


capacitate succesorală - öröklési képesség[magyarázat]


capacitate testamentară - végrendelkezési képesség
Lásd még: capacitate de a testa


capacitatea de a dispune pentru cauza de moarte - halál esetére szóló végrendelkezési képesség
Lásd még: dreptul de a dispune pentru cauză de moarte


capacitatea de a testa - végrendelkezési képesség


capital - tőke


capital social - társasági tőke/törzstőke[magyarázat]


capital străin - idegen tőke[magyarázat]


captaţie - örökség fondorlatos megszerzése[magyarázat]


caracter constitutiv -
Lásd még: act juridic constitutiv


caracter declarativ -
Lásd még: act juridic declarativ


caracter translativ -
Lásd még: act juridic translativ


carte funciară - telekkönyv[magyarázat]


casare - megsemmisítés[magyarázat]


casare cu reţinere - megsemmisítés – az érdemi elbírálás céljából való visszatartás céljából[magyarázat]


casare cu trimitere - megsemmisítés[magyarázat]


căsătorie - házasság[magyarázat]


căsătorie fictivă - fiktív házasság


căsătorie putativă - vélt házasság[magyarázat]


căsătorie simulată -
Lásd még: căsătorie fictivă


câştig nerealizat - elmaradt haszon[magyarázat]


cauţiune - óvadék, biztosíték, jótállás[magyarázat]
Lásd még: fidejusiune, fidejusor


cauza actului juridic civil - a polgári jogügylet célja[magyarázat]


cauză coercitivă străină - külső kényszerítő tényező
Lásd még: cauză străină


cauza contractului -
Lásd még: cauza actului juridic civil


cauză de ineficacitate a legatelor - a hagyományok hatástalansági okai[magyarázat]


cauză de nulitate - semmiségi ok[magyarázat]


cauză de nulitate de fond - anyagi/érdemi semmisségi ok


cauză de nulitate de formă - alaki semmisségi ok


cauză de recurs - felfolyamodási ok


cauză de stingere a procesului - permegszüntető ok/indok


cauză exoneratoare de răspundere (contractuală) -
Lásd még: cauză străină


cauză exoneratoare de răspundere (contractuală) -
Lásd még: cauză străină


cauză ilicită - tiltott/törvénytelen indok/cél[magyarázat]


cauză imorală - erkölcstelen cél/indok[magyarázat]


cauză justă - jogos indok/ok/jogcím/jogalap[magyarázat]


cauză licită - megengedett/törvényes jogcím/joglap/ok/indok/cél[magyarázat]


cauză morală - erkölcsös jogi indok/cél[magyarázat]


cauza obligaţiei - a kötelem jogalapja/jogcíme/oka/indoka


cauză străină - külső ok[magyarázat]


cauzalitate -
Lásd még: raport de cauzalitate


cauzalitate - oksági viszony
Lásd még: raport de cauzalitate


caz asigurat -
Lásd még: risc asigurat


caz de divorţ - váló-/bontóok


caz de forţă majoră -
Lásd még: forţă majoră


caz fortuit - kényszerítő körülmény


cec - csekk[magyarázat]


cec barat - áthúzott csekk[magyarázat]


cec bianco - biankó csekk[magyarázat]


cec certificat - igazolt csekk[magyarázat]


cec circular - forgalmi csekk[magyarázat]


cec de călătorie - utazási csekk[magyarázat]


cec în alb -
Lásd még: cec bianco


cec netransmisibil - átruházhatatlan csekk[magyarázat]


cec plătibil în cont - számlán fizethető csekk[magyarázat]


cec poştal - postai csekk[magyarázat]


cedat (debitor cedat) - engedményes[magyarázat]


cedent (creditor cedent) - engedményező[magyarázat]


cercetare la faţa locului - helyszíni szemle[magyarázat]


cerere accesorie - mellékkérelem


cerere de aderare - csatlakozási kérelem/bejelentés


cerere de anulare - megsemmisítési kérelem
Lásd még: anulare


cerere de arbitrare - választott bírósági kereset


cerere de brevet - szabadalmi kérelem
Lásd még: brevet


cerere de chemare în judecată - perbehívási kérelem, (kereset)keresetlevél[magyarázat]


cerere de consemnare - letéti kérés
Lásd még: consignaţie


cerere de constatare - megállapítási kereset/kérelem[magyarázat]


cerere de desistare - elállási/permegszüntetési kereset/kérelem
Lásd még: desistare


cerere de evacuare - kilakoltatási kereset/kérelem
Lásd még: evacuare


cerere de executare silită - kényszervégrahajtási kereset/kérelem


cerere de execuţie - végrehajtási kérés
Lásd még: execuţie


cerere de execuţie imobiliară - ingatlanvégrehajtási kereset/kérelem
Lásd még: execuţie imobiliară


cerere de execuţie mobiliară - ingóvégrehajtási kereset/kérelem
Lásd még: execuţie mobiliară


cerere de îndreptare a erorilor materiale - kiigazítási kereset/kérelem
Lásd még: îndreptarea erorilor materiale


cerere de intervenţie - beavatkozási kérelem
Lásd még: cerere incidentală


cerere de intervenţie principală sau de interes propriu - főbeavatkozási kereset/kérelem
Lásd még: intervenţie principală


cerere de intervenţie secundară - mellékbeavatkozási kereset/kérelem
Lásd még: intervenţie secundare


cerere de perimare - perelévülési kereset/kérelem
Lásd még: perimare


cerere de radiere - törlési kérés
Lásd még: radiere


cerere de rectificare - kiigazítási kereset/kérelem
Lásd még: rectificare


cerere de recurs - felfolyamodási kereset
Lásd még: recurs


cerere de recuzare - a bíró mellőzése iránti kereset/kérelem (kizárási kereset/kérelem)
Lásd még: recuzare


cerere de revizuire - perújrafelvételi/perújítási kereset/kérelem
Lásd még: revizuire


cerere de revocare a procesului - pervisszavonási kereset/kérelem
Lásd még: revocarea procesului


cerere de ridicarea unui incident procedural - eljárási kifogást tartalmazó kereset/kérelem
Lásd még: ridicarea unui incident procedural


cerere de sechestru - zárlat/foglalás elrendelése iránti kereset/kérelem
Lásd még: sechestru


cerere de strămutare a pricinei - peráthelyezési kereset/kérelem
Lásd még: strămutarea pricinei


cerere în regres - visszkereset
Lásd még: regres


cerere incidentală - beavatkozási kereset/kérelem[magyarázat]


cerere pentru înfiinţarea şi validarea popririi -
Lásd még: poprire


cerere pentru rectificarea unei notări în cartea funciară -
Lásd még: rectificarea unei notări în cartea funciară


cerere pentru rectificării întabulării sau a înscrierii provizorii -
Lásd még: rectificarea întabulării sau a înscrierii provizorii


cerere reconvenţională - viszontkereset[magyarázat]


certificat de căsătorie - házassági bizonyítvány


certificat de cetăţenie - állampolgársági bizonyítvány


certificat de deces - halotti bizonyítvány


certificat de înmatriculare - bejegyzési igazolat[magyarázat]


certificat de moştenire - örökösödési bizonyítvány[magyarázat]


certificat de naştere - születési bizonyítvány


certificat de vacanţă a succesiunii - üresedésben levő (uratlan) örökségre vonatkozó örökösödési bizonyítvány[magyarázat]


cesionar - engedményes[magyarázat]


cesiune de creanţă - követelés engedményezése[magyarázat]


cesiune de datorie - adósság/tartozás/kötelezettség engedményezése


cesiune de drepturi litigioase -
Lásd még: vânzare de drepturi litigioase


cesiune de drepturi succesorale - öröklési jogok engedményezése


cesiunea unei moşteniri -
Lásd még: cesiune de drepturi succesorale


cheltuieli de judecată - perköltségek[magyarázat]


cheltuieli necesare - szükséges/hasznos költségek[magyarázat]


cheltuieli utile - hasznos/szükséges költségek[magyarázat]


cheltuieli voluptuarii - luxusköltségek[magyarázat]


chemare în garanţie - szavatossági kérés, szavatoskénti perbehívás
Lásd még: garanţie


chemare în judecare a altor persoane - harmadik személyek perbehívása
Lásd még: terţi


chemare la interogator - kihallgatásra megidézés
Lásd még: interogare


chemare succesorală -
Lásd még: vocaţie succesorală


chestiune prejudicială - a per előtt eldöntendő kérdés


chiriaş - bérlő


chirie - lakbér, házbér


cifră de afaceri - árbevétel


circuitul civil al bunurilor - a javak polgári forgalma[magyarázat]


citarea părţilor - a peres felek megidézése[magyarázat]


citaţie - idézés[magyarázat]


clasele de moştenitori - örökösök osztályai[magyarázat]


Clauză - 1. záradék, 2. kikötés[magyarázat]


clauză accesorie - pótkikötés


clauza actului sub semnătură privată „bun şi aprobat” - magánokirat „jó és elfogadott” záradékolása[magyarázat]


clauză compromisorie - választottbírósági klauzula[magyarázat]


clauză contractuală - szerződésbeli klauzula/záradék/kikötés


clauza cu privire la formarea profesională - szakmai képzésre vonatkozó záradék


clauză de agravare a răspunderii - felelősségsúlyosbítási klauzula/záradék/kikötés


clauză de arvună - foglaló kikötése
Lásd még: arvună


clauză de confidenţialitate - bizalmassági záradék[magyarázat]


clauză de confidenţialitate - bizalmassági záradék


clauză de dezicere -
Lásd még: clauză de arvună


clauză de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului - ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bekebelezési záradék[magyarázat]


clauză de interpretare - értelmezési záradék
Lásd még: interpretare


clauză de limitare a răspunderii - felelősségkorlátozási záradék
Lásd még: limitarea răspunderii


clauză de mobilitate - mobilitási záradék[magyarázat]


clauză de mobilitate - mobilitási záradék


clauză de neconcurenţă - versenykizáró záradék[magyarázat]


clauză de neconcurenţă - versenykizáró záradék


clauză de negrevare şi de neînstrăinare - megterhelési és elidegenítési tilalom záradéka[magyarázat]


clauză de nerăspundere -
Lásd még: clauză exoneratoare de răspundere


clauză de preciput - vagyoni többletre vonatkozó záradék[magyarázat]


clauză de răscumpărare -
Lásd még: pact de răscumpărare


clauză de sancţionare - szentesítési záradék
Lásd még: sancţionare


clauza impreviziunii - előre nem látott körülmények kikötése, záradéka


clauză penală - kötbér[magyarázat]


clauză penală - kötbér kikötési záradék[magyarázat]


clauză prohibitivă - tiltó záradék


clauză rezolutorie -
Lásd még: condiţie rezolutorie, pact comisoriu


clauză secretă - titkos záradék


clauză specială - különleges kikötés záradék


clauză testamentară - végrendeleti záradék[magyarázat]


coasigurare - együttbiztosítás[magyarázat]


Cod Civil - Polgári Törvénykönyv[magyarázat]


Cod de Procedură Civilă - Polgári eljárási törvénykönyv[magyarázat]


codevălmaş - oszthatatlan közös tulajdon társtulajdonosa
Lásd még: devălmăşie


codicil - fiókvégrendelet, végrendeleti záradék[magyarázat]


coerede - örököstárs, társörökös[magyarázat]


cofideiusor - kezestárs, társkezes


cogarant - kezestárs


coindivizar -
Lásd még: coproprietar în indiviziune


colaterali - oldalági rokonok[magyarázat]


colateralii ordinali - rendes oldalági örökösök[magyarázat]


colateralii privilegiaţi - kiváltságos oldalágiak[magyarázat]


colegatar - hagyományostárs[magyarázat]


colegialitate instanţei -
Lásd még: principiul colegialităţii instanţei


colocatar - 1. lakótárs, 2. társbérlő[magyarázat]


comanditar - rég kültag (kereskedelmi társaság kültagja)[magyarázat]


comanditat - beltag, csendestárs (kereskedelmi társaság beltagja)[magyarázat]


comasarea persoanei juridice - a jogi személyek összevonása[magyarázat]


comasarea terenurilor agricole - mezőgazdasági területek tagosítása[magyarázat]


cominatoriu -
Lásd még: daune-interese cominatorii


comision -
Lásd még: contract de comision


comisionar - bizományos[magyarázat]


comisoriu -
Lásd még: pact comisoriu


comitent - megbízó


comodant - haszonkölcsönadó
Lásd még: contract de comodat


comodat -
Lásd még: contract de comodat, contract de comodat


comodatar - haszonkölcsönvevő
Lásd még: contract de comodat


comorienţi - együtthalók[magyarázat]


comoştenitor - társörökös
Lásd még: coerede


compensare - beszámítás[magyarázat]


compensaţie judiciară - bírói beszámítás


compensaţie legală - törvényes beszámítás


compensatoriu - kárpótló


competenţă - illetékesség/hatáskör[magyarázat]


competenţă absolută - kizárólagos hatáskör/illetékesség[magyarázat]


competenţă convenţională - kikötéses illetékesség[magyarázat]
Lásd még: prorogare voluntară de competenţă


competenţă de atribuţiune - szervezet szerinti hatáskör


competenţă generală - általános hatáskör[magyarázat]


competenţă ierarhică - hierarchikus hatáskör


competenţă jurisdicţională - jogszolgáltatási/bíráskodási hatáskör/illetékesség


competenţă materială funcţională a instanţelor judecătoreşti - a bíróságok szervezete szerinti hatáskör (az egymás fölé helyezett bíróságok hatásköre)


competenţă materială, absolută, determinată de obiectul procesului - hatáskör/a per tárgya szerint kizárólagos hatáskör


competenţă relativă - viszonylagos hatáskör


competenţă teritorială alternativă (sau facultativă) - nem kötelező/vagylagos illetékesség[magyarázat]


competenţă teritorială convenţională - megegyezés szerinti illetékesség


competenţă teritorială excepţională, obligatorie (acţiunile reale, procedura succesorală etc.) - kötelező, kivételes illetékesség (dologi keresetek, örökösödési eljárás stb)


competenţă teritorială exclusivă - kivételes illetékesség
Lásd még: competenţă teritorială excepţională


competenţă teritorială generală - általános illetékesség[magyarázat]


complet de divergenţă - bírói véleménykülönbség eldöntése céljából kibővített/ véleménykülönbséget eldöntő ítélőtanács


complet de judecată - bírósági ítélőtanács


compromis - (választott bírósági eljárás során kötött) szerződés/megállapodás[magyarázat]


compunerea instanţei - a bíróság (ítélőtanács) összetétele állandóságának/folytonosságának elve[magyarázat]


computarea liberalităţilor în masa succesorală - az ingyenes juttatások betudása a hagyatéki vagyonba[magyarázat]


comunicare actelor de procedură - periratok közlése[magyarázat]


comunitate matrimonială - házassági vagyonközösség
Lásd még: bunuri comune ale soţilor, regimul matrimonial al comunităţii legale de bunuri


comutativ - viszonos, kölcsönös
Lásd még: contract comutativ


concedent - koncesszióba vevő
Lásd még: concesiune


concesionar - koncesszióba adó
Lásd még: concesiune


concesiune - koncesszió[magyarázat]


concludenţa probelor - a bizonyítékok perdöntő jellege


concluzii în fond - érdemi következtetések


concluzii scrise - írott indítványok


concurs succesoral - együttes öröklés[magyarázat]


condiţie - 1. feltétel, 2. kellék, 3. állapot.[magyarázat]


condiţie cazuală - véletlentől függő feltétel[magyarázat]


condiţie ilicită - tiltott feltétel[magyarázat]


condiţie imorală - erkölcstelen feltétel[magyarázat]


condiţie imposibilă - lehetetlen feltétel[magyarázat]


condiţie mixtă - vegyes feltétel[magyarázat]


condiţie negativă - negatív feltétel[magyarázat]


condiţie potestativă - akarattól függő feltétel[magyarázat]


condiţie potestativă pură - csak akarattól függő feltétel[magyarázat]


condiţie potestativă simplă - egyszerű akarattól függő feltétel[magyarázat]


condiţie pozitivă - pozitív feltétel[magyarázat]


condiţie rezolutorie - felbontó feltétel[magyarázat]


condiţie suspensivă - felfüggesztő feltétel[magyarázat]


condiţii ale actului juridic - a polgári jogügylet feltételei (kellékei)[magyarázat]


condiţii de eficacitate - hatályossági feltételek


condiţii de fond ale actului juridic civil - a polgári jogügylet anyagi feltételei (kellékei)[magyarázat]


condiţii de formă ale actului juridic civil - a polgári jogügylet alaki feltételei (kellékei)[magyarázat]


condiţii de valabilitate/validitate ale consimţământului - az akaratnyilatkozat érvényességi feltételei (kellékei)[magyarázat]


condiţii esenţiale ale actului juridic civil - a polgári jogügylet lényeges feltételei (kellékei)[magyarázat]


condiţii esenţiale convenţionale (voluntare) ale actului juridic civil - a polgári jogügylet megegyezéses (önkéntes) lényeges feltételei (kellékei)[magyarázat]


condiţii esenţiale legale ale actului juridic civil - a polgári jogügylet törvényes feltételei (kellékei)[magyarázat]


condiţii extrinseci -
Lásd még: condiţii ale actului juridic civil


condiţii intrinseci -
Lásd még: condiţii ale actului juridic civil


conexare - összekapcsolás[magyarázat]


conexitate - keresethalmazat[magyarázat]


conexitate de cauze - ügyösszefüggés[magyarázat]


confirmarea actului juridic anulabil - a viszonylagosan semmis jogügylet megerősítése[magyarázat]


confiscare - lefoglalás[magyarázat]


conflict de competenţă materială sau absolută - hatásköri összeütközés


conflict de competenţă negativă declarat de două sau mai multe instanţe - negatív hatásköri/illetékességi összeütközés[magyarázat]


conflict de competenţă pozitivă declarat de două sau mai multe instanţe - pozitív hatásköri összeütközés[magyarázat]


conflict de competenţă teritorială, personală sau relativă - illetékességi összeütközés


conflict de legi în spaţiu - a törvények terület-hatályossági/illetékességi összeütközése/ellentéte


conflict de legi în timp - a törvények idő-hatályossági összeütközése/ellentéte


confuziune - 1. egyesítés, 2. egyesülés.[magyarázat]


conjuncţie (conjunctio) - hagyományok összekapcsolása[magyarázat]


conjuncţie reală şi verbală (conjunctio re et verbis) - több hagyományos javára szóló végrendeleti intézkedés a hagyományosokat megillető arányrészek megjelölése nélkül[magyarázat]


conjuncţie verbală (conjunctio verbis tantum) - több hagyományos javára szóló végrendeleti intézkedés a hagyományosokat megillető arányrészek megjelölésével[magyarázat]


conjunctiv -
Lásd még: obligaţii conjunctive


conosament - fuvarlevél[magyarázat]


consanguin - egy apától (de más anyától) származó féltestvérek[magyarázat]


consemnaţiune - letétbe helyezés
Lásd még: contract de consemnaţiune


consensens - megegyezés/konszenzus[magyarázat]


consensual - megegyezéses
Lásd még: contract consensual


consensualism - megegyezés elve[magyarázat]


conservarea bunurilor succesorale - a hagyatéki vagyon(tárgyak) megőrzése[magyarázat]


consignant - bizományba adó
Lásd még: contract de consignaţie


consignaţie -
Lásd még: contract de consignaţie


consimţământ - beleegyezés, hozzájárulás, elfogadás[magyarázat]


consolidare - megerősítés[magyarázat]


constrângere -
Lásd még: violenţă


constructor de bună-credinţă - jóhiszemű építő


constructor de rea-credinţă - rosszhiszemű építő


contestarea maternităţii - anyasági kereset


contestarea paternităţii - apasági kereset


contestaţie - panasz/előterjesztés[magyarázat]


contestaţie de stat (personal) - státusper[magyarázat]


contestaţie în anulare - semmiségi panasz/előterjesztés


contestaţie la executare - végrehajtás elleni felfolyamodás/panasz/előterjesztés


contestaţie la poprire - etiltás/megakadályozás elleni felfolyamodás/panasz/előterjesztés


continuitatea posesiei - a birtoklás folytonossága


conţinutul capacităţii de folosinţă - a jogképesség tartalma[magyarázat]


conţinutul raportului juridic civil - a polgári jogviszony tartalma[magyarázat]


contracerere - ellenkérelem[magyarázat]


contract - szerződés[magyarázat]


contract abstract - elvont szerződés


contract accesoriu - mellékszerződés


contract administrativ - közigazgatási szerződés


contract aleatoriu - szerencseszerződés[magyarázat]


contract anulabil - megtámadható/viszonylagosan érvénytelen szerződés


contract anulat - megsemmisített/érvénytelenített szerződés


contract aparent - látszólagos szerződés


contract bilateral - kétoldalú szerződés
Lásd még: contract sinalagmatic .


contract cadru - keretszerződés


contract colectiv de muncă - kollektív munkaszerződés[magyarázat]


contract comercial - kereskedelmi szerződés


contract comutativ - egyenértékű, viszonylagosan semmis, megtámadható szerződés.[magyarázat]


contract consensual - megegyezésen alapuló szerződés
Lásd még: consens


contract constitutiv -
Lásd még: act cu caracter constitutiv


contract cu cauză falsă - hamis jogcímű szerződés


contract cu cauză ilicită - tiltott jogcímű szerződés
Lásd még: cauză ilicită


contract cu cauză licită - megengedett jogcímű szerződés
Lásd még: cauză licită


contract cu clauză de răspundere - visszavásárlási jog kikötését, záradékát tartalmazó szerződés
Lásd még: clauză de răspundere


contract cu clauza impreviziunii - előre nem látott lehetőségeket tekintetbe vevő szerződés
Lásd még: cauza impreviziunii


contract cu pact comisoriu - felbontó záradékkal ellátott szerződés
Lásd még: pact comisoriu


contract cu stipulaţie în folosul terţei persoane - harmadik fél javára kötött szerződés
Lásd még: stipulaţie în folosul terţei persoane


contract cu titlu gratuit - ingyenes jogcímű szerződés[magyarázat]


contract de adeziune - adhéziós szerződés
Lásd még: adeziune


contract de adopţie - örökbefogadási szerződés
Lásd még: adopţie


contract de amanet - kézizálogszerződés
Lásd még: amanet, gaj


contract de angajare - alkalmaztatási szerződés


contract de antrepriză - vállalkozási szerződés[magyarázat]


contract de arendă - haszonbérleti szerződés[magyarázat]


contract de asigurare - biztosítási szerződés[magyarázat]


contract de asigurare asupra vieţii - életbiztosítási szerződés[magyarázat]


contract de asigurare de bunuri - vagyonbiztosítási szerződés[magyarázat]


contract de asigurare de persoane - személybiztosítási szerződés


contract de asigurare obligatorie -
Lásd még: asigurare obligatorie


contract de asistenţă juridică - jogsegély szerződés


contract de binefacere - jótékonysági szerződés


contract de cărăuşie - fuvarozási szerződés[magyarázat]


contract de cesiune - engedményezési szerződés[magyarázat]


contract de comision - bizományi szerződés[magyarázat]


contract de comodat - haszonkölcsönszerződés[magyarázat]


contract de concesiune - koncessziós szerződés[magyarázat]


contract de consemnaţiune - letéti szerződés[magyarázat]


contract de consignaţie - bizományi szerződés[magyarázat]


contract de consumaţie - fogyasztói kölcsön


contract de cont curent - folyószámla-szerződés[magyarázat]


contract de cumpărare - vételi szerződés


contract de depozit - letéti szerződés[magyarázat]


contract de donaţie - ajándékozási szerződés[magyarázat]


contract de donaţie cu sarcină - terhelt ajándékozási szerződés


contract de editare - kiadói szerződés[magyarázat]


contract de emfiteoză - rég ingatlan örökbérleti sz.


contract de fidejusiune - kezességi szerződés
Lásd még: fidejusiune


contract de furnizare - szállítási szerződés[magyarázat]


contract de gaj - kézizálog-szerződés
Lásd még: gaj


contract de garanţie a gestionarului - a vagyonkezelő biztosítéknyújtási szerződése


contract de împrumut - kölcsönszerződés[magyarázat]


contract de împrumut cu dobândă - kamatos kölcsönszerződés


contract de împrumut de consumaţie - egyszerű, szokásszerű kölcsön/ fogyasztási kölcsön


contract de împrumut de folosinţă - kölcsönhaszonbérleti szerződés
Lásd még: contract de comodat


contract de închiriere - lakbérleti szerződés[magyarázat]


contract de închiriere a unei opere - alkotás bérlésére irányuló szerződés


contract de întreţinere - eltartási szerződés[magyarázat]


contract de joc sau prinsoare - szerencseszerződés


contract de locaţiune - bérleti szerződés[magyarázat]


contract de locaţiune de lucrări - munkavállalási szerződés


contract de locaţiune de lucruri - dologbérleti szerződés[magyarázat]


contract de mandat - megbízási szerződés[magyarázat]


contract de mandat cu reprezentare - képviselői megbízói szerződés
Lásd még: contract de mandat


contract de mandat fără reprezentare - megbízó nélküli szerződés[magyarázat]


contract de mecenat - mecéna szerződés


contract de muncă - az egyéni munkaszerződés[magyarázat]


contract de novaţiune - kötelem-megújító szerződés
Lásd még: novaţiune


contract de predare - beszolgáltatási szerződés


contract de preferinţă - elővásárlási jogot kikötő szerződés
Lásd még: preferinţă


contract de producţie - termelési szerződés
Lásd még: producţie


contract de rentă viageră - életjáradéki szerződés[magyarázat]


contract de report - átviteli szerződés[magyarázat]


contract de schimb - csereszerződés[magyarázat]


contract de societate - társasági szerződés[magyarázat]


contract de societate civilă profesională - polgári társasági szerződés[magyarázat]


contract de sponsorizare - támogatói szerződés


contract de subantepriză - alvállalkozói szerződés[magyarázat]


contract de subînchiriere a unei suprafeţe locative - albérleti szerződés


contract de sublocaţiune - albérleti szerződés[magyarázat]


contract de vânzare în comision - bizományi eladásra vonatkozó szerződés
Lásd még: comision


contract de vânzare pe încercate - megtekintésre vagy próbára vétel[magyarázat]


contract de vânzare-cumpărare - adásvételi szerződés[magyarázat]


contract de vânzare-cumpărare cu clauza prohibiţiunii de grevare şi de vânzare - megterhelési és elidegenítési tilalom kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Lásd még: prohibiţia de grevare şi vânzare


contract de vânzare-cumpărare cu privire la dreptului viitoare - várományos/várt jogok adásvételére vonatkozó szerződés


contract de vânzare-cumpărare cu rezervarea dreptului de abitaţie - a lakhatási jog fenntartásával kötött adásvételi szerződés


contract de vânzare-cumpărare cu rezervarea dreptului de uzufruct viager - élethosszig tartó haszonélvezeti jog fenntartásával kötött adásvételi szerződés


contract declarativ -
Lásd még: act cu caracter declarativ


contract deghizat - burkolt szerződés


contract formal - formális/alakszerű szerződés


contract forţat - kényszerszerződések


contract hotelier - szállodai szerződés


contract în folosul unei terţe persoane -
Lásd még: stipulaţia pentru altul


contract individual de muncă - egyéni munkavállalási szerződés


contract izbit (lovit) de nulitate absolută - feltétlenül érvénytelen szerződés


contract izbit (lovit) de nulitate relativă - viszonylagos/relatív érvénytelen szerződés


contract leonin - leoninusi szerződés[magyarázat]


contract matrimonial - házassági vagyonjogi szerződés[magyarázat]


contract mixt - vegyes szerződés


contract negociat - kialkudott szerződés


contract nenumit - nevezetlen, nevesítetlen szerződés


contract numit - elnevezett (a tv.-ben név szerint említett) sz., nevesített szerződés


contract obligaţional - kötelmi szerződés, kötelemet fakasztó szerződés


contract oneros - visszterhes szerződés
Lásd még: act juridic cu titlu oneros


contract peremptoriu - jogvesztést kikötő szerződés


contract principal - fő szerződés


contract real - dologi szerződés[magyarázat]


contract reziliat - felbontott szerződés


contract rezoluţionat - hatálytalanított szerződés


contract secret - titkos szerződés


contract simulat - színlelt szerződés[magyarázat]


contract sinalagmatic - kétoldalú szerződés


contract sinalagmatic imperfect -


contract solemn - alakisághoz kötött szerződés


contract tip - típusszerződés


contract unilateral - egyoldalú szerződés


contract valabil - érvényes szerződés


contract verbal - szóbeli szerződés


contractant - szerződő (fél)


contradictorialitate - ellentmondásosság, kontradiktorialitás


contraexpert - ellenszakértő


contraexpertiză - ellenszakvélemény


contraînscris - ellenirat, titkos irat


contraofertă - ellenajánlat


contraprestaţie - ellenszolgáltatás


contrapretenţie - ellenigény, ellenkövetelés


contraprobă - ellenbizonyíték


contrarietate - végrendeleti intézkedések ellentétessége[magyarázat]


contrarietate de hotărâri - határozatok ellentétessége


contravenţie - kihágás, szabálysértés[magyarázat]


contribuabil - adófizető, adózó, adóalany[magyarázat]


control judecătoresc - bírósági, bírói ellenőrzés


control judiciar - igazságügyi ellenőrzés


conturbare în posesie - birtokháborítás[magyarázat]


convenţie - egyezmény
Lásd még: contract


convenţie arbitrală - választottbírósági szerződés[magyarázat]


convenţie asupra răspunderii - felelősségre vonatkozó szerződés
Lásd még: răspundere


convenţie de porte-fort -
Lásd még: promisiune de a determina pe altul să ratifice un act


conversunea a actului juridic - jogügylet átalakítása, újraértelmezése[magyarázat]


copârât - alperestárs
Lásd még: pârât


copărtaş - részestárs, üzletfél, társtag


copermutant - cserélő
Lásd még: permutant


coposesie - társbirtoklás
Lásd még: posesie


coposesor - birtokostárs
Lásd még: posesor


coproprietar - társtulajdonos, közös tulajdonos, tulajdonostárs
Lásd még: proprietar


coproprietate - 1. tulajdonközösség, 2. közös tulajdon[magyarázat]


coproprietate forţată - kényszertulajdon
Lásd még: proprietate forţată


coproprietate ordinară - szokásos közös tulajdon
Lásd még: proprietate ordinară


coproprietate perpetuuă -
Lásd még: coproprietate forţată


coproprietate temporară - időleges társtulajdon
Lásd még: proprietate temporară


coreclamant - felperestárs
Lásd még: reclamant


corporaţie - testület, korporáció


corporativ - testületi, korporatív


cotă parte succesorală - örökségi hányadrész[magyarázat]


cotitate disponibilă - szabadrendelkezésű vagyonrész/hányad[magyarázat]


cotitate disponibilă specială - különleges szabadrendelkezésű vagyonrész/hányad[magyarázat]


creanţă - követelés[magyarázat]


creanţă certă - biztos követelés[magyarázat]


creanţă exigibilă - esedékes követelés


creanţă incertă - kétes követelés[magyarázat]


creanţă lichidă - folyósítható követelés


credirentier - életjáradéki szerződés kedvezményezettje


credit - hitel[magyarázat]


creditor - hitelező


creditor chirografar - egyszerű hitelező[magyarázat]


creditor gajist - kézizálogos hitelező, kézizálog által biztosított hitelező


creditor ipotecar - jelzálogos hitelező, jelzálog által biztosított hitelező


creditor privilegiat - kötelezvényes hitelző


creditor succesoral - hagyatéki hitelező[magyarázat]


culpă - 1. gondatlanság, 2. vétkesség[magyarázat]


cumulul rezervei succesorale cu cotitate disponibilă - a kötelesrész és a szabadrendelkezésű vagyonrész halmazata[magyarázat]


curatelă - gondnokság[magyarázat]


curatela propriu-zisă - tulajdonképpeni gondnokság[magyarázat]


curatela specială - speciális gondnokság[magyarázat]


curator - gondnok[magyarázat]


custode - 1. őr, 2. zárgondnok


cutumă - szokásjog[magyarázat]


cutumier - szokási, szokásos


cvasiuzufruct - elhasználható dolgokon fennálló haszonélvezet