román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: a
találatok száma: 306


ab intestat -
Lásd még: moştenire, moştenitor


abandonarea bunurilor ereditare - a hagyatéki javak átengedése/elhagyása[magyarázat]


abandonarea fondului aservit - a szolgáló telek átengedése[magyarázat]


abandonarea imobilului ipotecat - a jelzáloggal terhelt ingatlanról való lemondás[magyarázat]


abandonarea moştenirii -
Lásd még: abandonarea bunurilor ereditare


abitaţie -
Lásd még: drept de abitaţie


abonament -
Lásd még: contract de abonament


absolvire de răspundere civilă -
Lásd még: exonerare de răspundere civilă


absorbţie - összevonás, beolvadás[magyarázat]


abţinere - tartózkodás[magyarázat]


abuz de drept - joggal való visszaélés[magyarázat]


acceptant - elfogadó, átvevő[magyarázat]


acceptarea forţată a succesiunii - kényszerelfogadás
Lásd még: acceptarea pură şi simplă a succesiunii


acceptarea legatului - hagyomány elfogadása[magyarázat]


acceptarea pură şi simplă a succesiunii - az örökség egyszerű, feltétel nélküli elfogadása[magyarázat]


acceptarea pură şi simplă silită a succesiunii - örökség egyszerű, feltétel nélküli kényszerelfogadása[magyarázat]


acceptarea pură şi simplă voluntară a succesiunii - örökség egyszerű, feltétel nélküli önkéntes elfogadása[magyarázat]


acceptarea succesiunii - az örökség kifejezett elfogadása[magyarázat]


acceptarea succesiunii - örökség elfogadása[magyarázat]


acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar - az örökség leltárkedvezménnyel történő elfogadása[magyarázat]


acceptarea voluntară a succesiunii - örökség egyszerű, feltétel nélküli elfogadása
Lásd még: acceptarea pură şi simplă a succesiunii


accesiune - növedék[magyarázat]


accesiune imobiliară - ingatlannövedék, beépítés[magyarázat]


accesiunea albiei râului - folyómedernövedék[magyarázat]


accesiunea animalelor - az állatok tulajdonjogának megszerzése növedék útján[magyarázat]


accesiunea imobiliară artificială - mesterséges ingatlannövedék[magyarázat]


accesiunea imobiliară naturală - természetes ingatlannövedék[magyarázat]


accesoriu -
Lásd még: bun accesoriu


accipiens - elfogadó/átvevő[magyarázat]


achiesare la hotărâre - a perorvoslatról való lemondás/az ítéletbe való beleegyezés[magyarázat]


achiesare la pretenţii - a követelésekhez valócsatlakozás[magyarázat]


acont - előleg[magyarázat]


acoperirea cambiei -
Lásd még: proviziunea cambiei


acord - 1. megegyezés, 2. egyezmény, megállapodás, 3. összhang. 4. beleegyezés[magyarázat]


acord de asociere - társulási megállapodás[magyarázat]


acordarea cuvântului părţilor - nyilatkozatra való felhívás[magyarázat]


acquis comunitar - közösségi jogrend[magyarázat]


acreditiv - 1. hitellevél, 2. meghitelezés[magyarázat]


acrescământ -
Lásd még: drept de acrescământ


act - 1. irat, okirat, ügyirat, akta, okmány 2. (jogi) ügylet, aktus[magyarázat]


act (înscris) autentic - hiteles irat/okirat/közokirat, közjegyzői okirat[magyarázat]


act abdicativ - lemondás[magyarázat]


act administrativ - 1. közigazgatási aktus, cselekmény, rendelkezés, 2. hatósági határozat[magyarázat]


act administrativ jurisdicţional - közigazgatási jogszolgáltatási cselekmény[magyarázat]


act aparent - látszólagos (jog)ügylet[magyarázat]


act ascuns -
Lásd még: act secret, simulaţie


act confirmativ -
Lásd még: înscris


act constitutiv - alapító okirat[magyarázat]


act de administrare - igazgatási ügylet[magyarázat]


act de alienare -
Lásd még: act de înstrăinare


act de citaţie -
Lásd még: citaţie


act de conservare - állagmegőrzés/állagmegóvás[magyarázat]


act de conservare a succesiunii - az örökség megőrzésére (állagmegőrzés) irányuló intézkedés[magyarázat]


act de dispoziţie - rendelkezési ügylet[magyarázat]


act de identitate - személyigazolvány[magyarázat]


act de împărţeală a moştenirii - az örökség felosztása[magyarázat]


act de înstrăinare - elidegenítés[magyarázat]


act de stare civilă - anyakönyvi okirat/bizonyítvány[magyarázat]


act de transfer al dreptului de proprietate - tulajdonjog–átruházó ügylet/okirat[magyarázat]


act de ultimă voinţă - végakarat
Lásd még: act pentru cauză de moarte


act deghizat - burkolt szerződés[magyarázat]


act fictiv - valótlan irat[magyarázat]


act începător de executare - végrehajtást elindító cselekmény[magyarázat]


act juridic - jogügylet[magyarázat]


act juridic abstract - elvont jogügylet[magyarázat]


act juridic accesoriu - mellékjogügylet[magyarázat]


act juridic afectat de modalitate - feltételes, vagy időhatározásos jogügylet[magyarázat]


act juridic aleatoriu - kockázatos jogügylet[magyarázat]


act juridic anulabil -
Lásd még: acţiune în anulare, anulare


act juridic atipic - atipikus jogügylet[magyarázat]


act juridic bi- sau multilateral - két- vagy többoldalú jogügylet[magyarázat]


act juridic cauzal - jogcímes jogügylet[magyarázat]


act juridic civil - polgári jogügylet[magyarázat]


act juridic comutativ - kommutatív jogügylet[magyarázat]


act juridic condiţional - záradékos jogügylet[magyarázat]


act juridic confirmativ - megerősítő jogügylet[magyarázat]


act juridic consensual - megegyezésen alapuló jogügylet[magyarázat]


act juridic constitutiv - alkotó jogügylet[magyarázat]


act juridic cu conţinut predeterminat - előre meghatározott tartalmú jogügylet[magyarázat]


act juridic cu executare (instantanee) dintr-o dată - egyszeri teljesítésű jogügylet[magyarázat]


act juridic cu executare succesivă - folyamatos teljesítésű jogügylet[magyarázat]


act juridic cu executare uno ictu -
Lásd még: act juridic cu executare (instantanee) dintr-o dată


act juridic cu titlu gratuit - ingyenes jogügylet[magyarázat]


act juridic cu titlu oneros - visszterhes jogügylet[magyarázat]


act juridic de administrare - igazgatási/kezelési cselekmény/jogügylet[magyarázat]


act juridic de conservare - állagmegőrző/megóvó ügylet, jogfenntartó ügylet, kármegelőző cselekmény[magyarázat]


act juridic de dispoziţie - rendelkezési jogügylet[magyarázat]


act juridic de ultimă voinţă -
Lásd még: act juridic pentru cauză de moarte


act juridic declarativ - nyilatkozójog ügylet[magyarázat]


act juridic dezinteresat - önzetlen jogügylet[magyarázat]


act juridic făcut cu sine însuşi - önmagával kötött ügylet[magyarázat]


act juridic fără conţinut determinat - előre meg nem határozott tartalmú jogügylet[magyarázat]


act juridic între vii - élők közötti ügylet[magyarázat]


act juridic multilateral -
Lásd még: act juridic bi- sau multilateral


act juridic necauzal -
Lásd még: act juridic abstract


act juridic nenumit -
Lásd még: contract nenumit


act juridic nepatrimonial - nem vagyoni jellegű jogügylet[magyarázat]


act juridic numit -
Lásd még: contract numit


act juridic ostensibil -
Lásd még: act aparent, simulaţie


act juridic patrimonial - vagyoni jellegű jogügylet[magyarázat]


act juridic pentru caz de moarte - halál esetére szóló intézkedés, ügylet[magyarázat]


act juridic prin reprezentare - képviselő útján történő jogügylet[magyarázat]


act juridic principal - fő jogügylet[magyarázat]


act juridic pur şi simplu - egyszerű, feltétel nélküli jogügylet[magyarázat]


act juridic real - átadásos vagy reáljogjogügylet[magyarázat]


act juridic secret -
Lásd még: act secret, simulaţie


act juridic solemn - alakisághoz kötött/ünnepélyes ügylet, alakisághoz kötött okirat[magyarázat]


act juridic strict personal - szigorúan személyes jellegű jogügylet[magyarázat]


act juridic subiectiv - szubjektív jogügylet[magyarázat]


act juridic tipic - tipikus jogügylet[magyarázat]


act juridic translativ - átruházó jogügylet, jogátruházó ügylet[magyarázat]


act juridic unilateral - egyoldalú ügylet[magyarázat]


act juridic uniune - egyesülési jogügylet
Lásd még: act juridic bi- sau multilateral


act juridic-condiţie - feltétel-jogügylet[magyarázat]


act notarial - közjegyzői okirat[magyarázat]


act pentru cauză de moarte - halálesetre szóló ügylet[magyarázat]


act public -
Lásd még: act aparent


act recognitiv -
Lásd még: înscris recognitiv


act simulat -
Lásd még: act aparent, simulaţie


act simulat -
Lásd még: act aparent, simulaţie


act sub semnătură privată -
Lásd még: înscris sub semnătură privată


act viciat -
Lásd még: viciu de consimţământ


actio de in rem verso - jogtalan gazdagodási kereset[magyarázat]


actio estimatoria(quanti minoris) -
Lásd még: acţiune estimatorie


actio redhibitoria -
Lásd még: acţiune redhibitorie


acţiune - kereset, keresetlevél, perbeadvány[magyarázat]


acţiune cambială - váltókereset[magyarázat]


acţiune civilă în procesul penal - büntetőperben érvényesített polgárjogi/polgári kereset[magyarázat]


acţiune confesorie - szolgalmi (haszonélvezeti, használati) jog megállapítása/elismerése iránti kereset[magyarázat]


acţiune de ereditate - örökösödési kereset[magyarázat]


acţiune de îmbogăţire fără justă cauză -
Lásd még: îmbogăţire fără justă cauză


acţiune de partaj succesoral - az örökség megosztása[magyarázat]


acţiune de raport -
Lásd még: raport succesoral


acţiune de recurs - visszkereset
Lásd még: acţiune de regres


acţiune de regres - visszkereset


acţiune de stare civilă - személyi állapot-kereset, státusper[magyarázat]


acţiune de stat - állami kereset
Lásd még: acţiune de stare civilă


acţiune directă - közvetlen kereset[magyarázat]


acţiune estimatorie - árcsökkentési kereset rejtett hiba esetén[magyarázat]


acţiune ilicită - tiltott cselekmény[magyarázat]


acţiune imobiliară - ingatlankereset[magyarázat]


acţiune în anulare - megsemmisítési kereset[magyarázat]


acţiune în anularea certificatului de moştenitor - örökösödési bizonyítvány érvénytelenítésére irányuló kereset[magyarázat]


acţiune în complângere - birtokháborítási kereset
Lásd még: acţiunea posesorie


acţiune în confirmare -
Lásd még: acţiune în constatare


acţiune în constatare - megállapítási kereset[magyarázat]


acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui act juridic - az abszolút semmisséggel sújtott jogi ügylet megállapítására irányuló kérelem[magyarázat]


acţiune în constituire de drepturi - jogkeletkeztetés iránti kereset[magyarázat]


acţiune în contestare de stat - a személyi állapot kétségbevonása iránti kereset[magyarázat]


acţiune în contestarea filiaţiei - leszármazás kétségbevonása iránti kereset
Lásd még: contestarea maternităţii/paternităţii


acţiune în contestarea maternităţii/paternităţii - anyaság/apaság kétségbevonása iránti kereset
Lásd még: contestarea maternităţii/paternităţii


acţiune în contestaţie de stat - személyi állapot megváltoztatására irányuló kereset[magyarázat]


acţiune în declararea simulaţiei -
Lásd még: acţiunea în simulaţie


acţiune în nulitate - semmiségi kereset
Lásd még: acţiune în anulare, acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui act juridic


acţiune în prestaţie tabulară - telekkönyvi szolgáltatásra vonatkozó kereset[magyarázat]


acţiune în realizare - érvényesítési kereset[magyarázat]


acţiune în reclamaţie de stat - személyi állapot elleni kereset[magyarázat]


acţiune în rectificarea actelor de stare civilă -
Lásd még: rectificarea actelor de stare civilă


acţiune în rectificarea cărţii funciare - telekkönyvi kiigazítási kereset[magyarázat]


acţiune în recunoaşterea dreptului -
Lásd még: acţiune în constatare


acţiune în reducţiune - ingyenes juttatások csökkentése irányuló kereset[magyarázat]


acţiune în reintegrare - visszahelyezési kereset
Lásd még: acţiunea posesorie specială


acţiune în repetiţiune - gazdagodási kereset[magyarázat]


acţiune în resciziune - hatálytalanítási kereset, megtámadási kereset[magyarázat]


acţiune în responsabilitate civilă - polgárjogi felelősség[magyarázat]


acţiune în restituirea plăţii nedatorate - jogcím nélküli fizetség visszaszolgáltatása[magyarázat]


acţiune în revendicare - tulajdonjogi kereset[magyarázat]


acţiune în revendicare imobiliară - ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi kereset[magyarázat]


acţiune în revendicare mobiliară - ingó dologra vonatkozó tulajdonjogi kereset[magyarázat]


acţiune în reziliere - felbontási kereset[magyarázat]


acţiune în rezoluţiune - hatálytalanítási kereset[magyarázat]


acţiune în separaţia de patrimoniu - vagyonelosztási kereset
Lásd még: separaţia de patrimoniu


acţiune în simulaţie - színlelés megállapítása iránti kereset[magyarázat]


acţiune în tăgada filiaţiunii - törvényes leszármazás megtagadását célzó kereset
Lásd még: contestarea maternităţii/paternităţii


acţiune în tăgada paternităţii - apaság-megtagadási kereset
Lásd még: tăgăduirea paternităţii


acţiune indirectă -
Lásd még: acţiune oblică


acţiune ipotecară - jelzálogkereset[magyarázat]


acţiune la purtător - bemutatóra szóló részvény[magyarázat]


acţiune licită - jogos cselekmény[magyarázat]


acţiune mixtă - vegyes kereset[magyarázat]


acţiune mobiliară - ingóság iránti kereset[magyarázat]


acţiune negatorie - szolgalmi jog megtagadása iránti kereset[magyarázat]


acţiune oblică - behajtási kereset[magyarázat]


acţiune pauliană - actio pauliana[magyarázat]


acţiune personală - személyi kereset[magyarázat]


acţiune petitorie - dologi jogi kereset[magyarázat]


acţiune posesorie generală - birtokvédelmi kereset[magyarázat]


acţiune posesorie specială - visszahelyezési kereset[magyarázat]


acţiune reală - dologi kereset[magyarázat]


acţiune reconvenţională -
Lásd még: cerere reconvenţională


acţiune recursorie -
Lásd még: acţiune în regres


acţiune redhibitorie - szavatossági kereset[magyarázat]


acţiune revocatorie -
Lásd még: acţiune pauliană


acţiune săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice - joghatás elérése céljából elkövetett cselekmény
Lásd még: act juridic


acţiune săvârşită fără intenţia de a produce efecte juridice - joghatás elérésének szándéka nélkül elkövetett cselekmény[magyarázat]


acţiune subrogatorie -
Lásd még: acţiune oblică, subrogare personală


acţiunea în petiţie de ereditate - örökösödési bizonyítvány kereset[magyarázat]


acţiunea legilor - törvények hatálya[magyarázat]


acţiunea legilor în spaţiu - törvények térbeli hatálya[magyarázat]


acţiunea legilor în timp - törvények időbeli hatálya[magyarázat]


acţiuni nominative - névre/bemutatóra szóló részvények[magyarázat]


acţiuni privilegiate - arany/ elsőbbség részvény[magyarázat]


acţiuni succesorale - örökösödési keresetek[magyarázat]


activ net -
Lásd még: supraactiv


activ patrimonial - tényleges vagyonállag[magyarázat]


activul succesoral - tényleges (aktív) hagyatéki vagyon[magyarázat]


adjoncţiune - összekapcsolás[magyarázat]


adjudecare - odaítélés[magyarázat]


adjudecatar - árverési vevő, nyilvános árverés nyertese, versenytárgyalás nyertese, nyertes ajánlattevő
Lásd még: adjudecare


administrarea falimentului - csődeljárás[magyarázat]


administrarea probelor - a bizonyítékok szolgáltatása[magyarázat]


administrator-sechestru - zárgondnok[magyarázat]


admisibilitatea probelor - a bizonyítékok elfogadhatósága[magyarázat]


adoptat - örökbefogadott[magyarázat]


adoptator - örökbefogadó[magyarázat]


adopţia internaţională a copilului - nemzetközi örökbefogadás[magyarázat]


adopţie - örökbefogadás[magyarázat]


adunarea generală a societăţii comerciale - közgyűlés[magyarázat]


afinitate - rokonság, sógorság[magyarázat]


agnat - férfiági rokon, leszármazott.[magyarázat]


alcătuirea instanţei - a bíróság összetétele[magyarázat]


aleatoriu -
Lásd még: contract aleatoriu


alegere de domiciliu - lakhelyválasztás[magyarázat]


alienabil - elidegeníthető[magyarázat]


alternativă -
Lásd még: obligaţii alternative


aluviune - természetes iszapolás, áradvány[magyarázat]


amânarea executării - a végrehajtás elhalasztása[magyarázat]


amânarea judecăţii - a döntés elhalasztása[magyarázat]


amânarea plăţii - a fizetés elhalasztása[magyarázat]


amânarea pronunţării hotărârii - a ítélet kihirdetésének elhalasztása[magyarázat]


amanet - kézizálog
Lásd még: gaj


amendă judiciară - bírói pénzbüntetés[magyarázat]


ameninţare - fenyegetés
Lásd még: violenţă


amestec -
Lásd még: confuziune


amortizarea cambiei - a váltó leírása[magyarázat]


amprentă ataşată unui document electronic - elektronikus dokumentumhoz csatolt lenyomat[magyarázat]


analogie - hasonlóság, hasonló eset[magyarázat]


anatocism - kamatos kamat[magyarázat]


animus (animus sibi habendi) - szándék, akarat[magyarázat]


antecesor în drepturi - jogelőd[magyarázat]


antecontract - előszerződés[magyarázat]


anticreză - rég használati zálogjog[magyarázat]


antrepozit - közraktár[magyarázat]


antreprenor - vállalkozó[magyarázat]


antreprenor general - fővállalkozó[magyarázat]


antrepriză -
Lásd még: contract de antepriză


anulabil -
Lásd még: act juridic anulabil, nulitate relativă


anulare - megsemmisítés, érvénytelenítés[magyarázat]


anularea actelor de stare civilă -
Lásd még: rectificarea actelor de stare civilă


anularea căsătoriei -
Lásd még: nulitatea căsătoriei


apărare - védekezés (eljárásjogi értelemben)[magyarázat]


apărare de fond - érdemi védekezés[magyarázat]


aparenţă -
Lásd még: principiul aparenţei în drept


apartament - lakás, lakosztály[magyarázat]


apel - fellebbezés[magyarázat]


aplicarea legii civile în spaţiu -
Lásd még: acţiunea legii în spaţiu


aplicarea legii civile în timp -
Lásd még: acţiunea legii în timp


aport social - társasági hozzájárulás[magyarázat]


aprecierea probelor - a bizonyítékok értékelése/mérlegelése[magyarázat]


arătarea titularului dreptului - a jogosult megnevezése[magyarázat]


arbitraj ad-hoc - ad-hoc választott bíráskodás[magyarázat]


arbitraj în echitate - méltányossági választott bíráskodás[magyarázat]


arbitraj instituţional - intézményes választott bíráskodás[magyarázat]


arbitraj internaţional - nemzetközi döntőbíróság[magyarázat]


arbitru - döntőbíró, választott bíró[magyarázat]


arvună - foglaló[magyarázat]


ascendenţi ordinari - közönséges (rendes) felmenőági rokonok[magyarázat]


ascendenţi privilegiaţi - kiváltságos felmenőági rokonok[magyarázat]


ascunderea unor bunuri succesorale - hagyatéki javak elrejtése
Lásd még: darea la o parte a unor bunuri succesorale


asigurare - biztosítás[magyarázat]


asigurare colectivă - kollektív biztosítás
Lásd még: asigurare de răspundere civilă prin efectul legii


asigurare contractuală -
Lásd még: asigurare facultativă, contract de asigurare


asigurare de bunuri - vagyonbiztosítás
Lásd még: contract de asigurare de bunuri


asigurare de persoane - személyi biztosítás[magyarázat]


asigurare de răspundere civilă - polgári felelősségbiztosítás[magyarázat]


asigurare facultativă - fakultatív biztosítás[magyarázat]


asigurare obligatorie - kötelező biztosítás[magyarázat]


asigurarea dovezilor - a bizonyítékok megőrzése[magyarázat]


asigurat - biztosított[magyarázat]


asigurător - biztosító (fél)[magyarázat]


asistare - jelenlét, segédkezés[magyarázat]


asistenţă judiciară - hivatalból kinevezett védelem[magyarázat]


asistenţă juridică - jogsegély[magyarázat]


asociaţie de proprietari - tulajdonosi egyesület (társas lakóházaknál)[magyarázat]


atentat la viaţa donatorului -
Lásd még: revocarea donaţiei


atributele persoanei fizice - a természetes személy részjogosítványai[magyarázat]


audiere de martori - tanúkihallgatás[magyarázat]


audit - audit, átvilágítás[magyarázat]


autentic -
Lásd még: înscris autentic


autentificare - hitelesítés
Lásd még: înscris autentic


autocontract - önszerződés
Lásd még: act juridic făcut cu sine însuşi


autonomia voinţei individuale -
Lásd még: libertate contractuală


autor -
Lásd még: antecesor în drepturi, de cuius


autoritate de lucru judecat - az ítélt dolog hatálya[magyarázat]


autoritate tutelară - gyámhatóság[magyarázat]


autorizaţie prealabilă - előzetes engedély[magyarázat]


autorul actului juridic civil - a polgári jogügylet szerzője
Lásd még: partea actului juridic civil


autorul succesiunii - örökhagyó[magyarázat]


aval - váltókezesség[magyarázat]


avalist - váltókezes[magyarázat]


avalizat - kezes[magyarázat]


având-cauză - jogcímmel rendelkező személy, jogutód[magyarázat]


avans - előleg
Lásd még: acont


avere succesorală -
Lásd még: masă succesorală


avere vacantă -
Lásd még: succesiune vacantă


avulsiune - sodorvány, elsodort földrész, vízsodorta földdarab[magyarázat]